Forskning

Forskning inriktad mot företagshälsovård är viktig och behövs bland annat för att utveckla nya metoder och kritiskt värdera befintlig metodik. Forskningsintresset för branschen har ökat det senaste decenniet.

Företagshälsovård som forskningsområde

Grundläggande forskning om metoder för behandling av vissa arbetsrelaterade diagnoser är en vanlig inriktning inom forskningen. Men det kan också handla om att ta fram kunskaper som stärker kompetensen inom företagshälsovården, om arbetsmetoder inom det arbetsplatsinriktade och förebyggande arbetet eller om att studera det ekonomiska värdet av de insatser som görs inom företagshälsovården. En annan inriktning kan vara att forska om hur företagshälsovården fungerar och om och hur samhällets och kundernas förväntningar uppfylls. Dessa forskningsinriktningar kompletterar varandra och utgör sammantaget ett viktigt kunskapsunderlag för framgångsrik företagshälsovård.

Forskningen ger ökade kunskaper om företagshälsovården som kan leda till effektivare metoder och bättre arbetssätt för företagshälsovården vilket i sin tur kan leda till nöjdare kunder och att anställda får bättre arbetsförmåga och bättre arbetsmiljöer.

Aktuell forskning inom området

Forskning kring, om och tillsammans med företagshälsovården förekommer på flera Arbets- och Miljömedicinska kliniker, universitet och högskolor. 

Läs mer om vad som pågår på nedanstående sidor.

arbetsmiljöforskning.se  

Karolinska Institutet - FHV forskning

Karolinska Institutet - Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Fhvmetodik.se - en kunskapsbank av metoder för företagshälsovård. Ett samarbete mellan Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker.

Aktuellt om Vetenskap & Hälsa - Populärvetenskapligt om medicinsk forskning i Skåne, Arbets- och Miljömedicin i Lund

Afa Försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa

Forte - finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.