Läkarutbildning

Arbetsmedicinare - specialist inom företagshälsovård.

SK-kurser våren 2021 nu öppna för efteranmälan

Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin

För läkare som vill specialisera sig inom företagshälsovård finns tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin. Specialiteten omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet, funktions- och arbetsförmågan. Arbetsområdet innefattar hälsofrämjande arbete, prevention, utredning, behandling och uppföljning av arbetsrelaterade sjukdomar och skador, bedömning av arbetsförmåga samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Specialiteten är inriktad på bedömning av samband mellan arbetsmiljö och hälsa och karaktäriseras av en integrering av medicinsk kunskap och kunskap om arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi och kemiska och fysikaliska risker i arbetsmiljön samt av en samordning av resurser och kunskaper från olika medicinska verksamhetsområden och andra samhällssektorer.

I likhet med annan specialistläkarutbildning är utbildningen målstyrd. Den omfattar 12 specialitetsspecifika delmål som ska uppfyllas och som spänner från arbetsmiljö, levnadsvanor, medicinska kontroller och riskbedömningar till rehabilitering, försäkringsmedicin och arbetsförmågebedömningar. Därför kan den också variera i tidslängd beroende på vilka kunskaper och färdigheter läkaren har vid påbörjad utbildning. AV:s föreskrift om medicinska kontroller kräver minst två års heltidstjänstgöring under handledning inom företagshälsovård eller motsvarande, på arbets- och miljömedicinsk klinik eller inom Försvarsmakten, vilket samtidigt innebär en nedre tidsgräns för utbildningen.

Utbildningsstruktur

Utbildningen inom tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin förutsätter en tidigare specialistkompetens inom en klinisk patientnära specialitet. Utbildningen innefattar tjänstgöring på en företagshälsa, kurser och teoretiska studier. För närvarande pågår diskussioner beträffande tjänstgöring på arbets- och miljömedicinsk klinik. Huvuddelen av den kliniska tjänstgöringen sker på företagshälsan.

Handbok för ST Arbetsmedicin

Som stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer finns en av professionen utformad handbok, som konkret beskriver hur olika moment och aktiviteter kan genomföras. Handboken är ett levande dokument som regelbundet uppdateras. I handboken finns förslag på utbildningsaktiviteter för de olika delmålen. De flesta av dessa har relevans för flera delmål och kan utföras både på företagshälsan och på Arbets- och Miljömedicinsk klinik. Detta gäller även de egna teoretiska studierna och deltagandet i kurser.

ST i Arbetsmedicin saknar både huvudman och finansiering

För närvarande pågår ett arbete på Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (Mynak) med hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas. De har fått ett regeringsuppdrag att utreda och lämna förslag i samverkan med Socialstyrelsen och andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 30 september 2020.

Sveriges Företagshälsor har gjort en omfattande utredning och tagit fram förslag på strukturer som är nödvändiga för att möjliggöra ett effektivt genomförande av utbildningen i framtiden såsom studierektorsstruktur, urvalskriterier till specialiteten med mera. Allt material kring en framtida utbildningsstruktur är överlämnat till Myndigheten för Arbetsmiljökunskap.

Mer information om utbildningssituationen för företagsläkarna finns på Företagsläkarföreningens webbsida.