Medlemsservice

Här kan du som arbetar på en medlemshälsa få tillgång till information som är speciellt framtaget för våra medlemmar.

Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård

Kvalitetsfrågorna har en central betydelse för att utveckla företagshälsovården som bransch.
Krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård FHV-Kravdokument (version 7/2016- 02) är ett specifikt dokument som ansluter till en certifierbar kvalitetsstandard vilket möjliggör certifiering.

FHV-kravdokument består av en kravdel anpassad utifrån standarden SS-EN ISO 9001:2015. En definitionen av ”företagshälsovård” samt Etiska riktlinjer för företagshälsovården.

Momsguide, inkomstskatt och handledning

Hur moms ska hanteras för olika tjänster inom företagshälsovården är ofta föremål för diskussion och tolkningar. Det är lätt att göra olika tolkningar för enskilda företag och även Skatteverket kan ha svårt att göra likvärdiga tolkningar. Detta har bidragit till problem för enskilda företag i såväl relationen till Skatteverket som till kundföretag.

Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för sina anställda har tidigare varit en skattefri förmån för den anställde. Skattefriheten har slopats och den som får fri hälso- och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen enligt vanliga regler. Såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån. Men vad räknas som företagshälsovård?

Mot bakgrund av detta har Sveriges Företagshälsor tagit fram en Momsguide och en Handledning med tillägg för inkomsksatt för våra medlemmar. Överläggningar har skett med företrädare för Skatteverkets Juridiska avdelning.  

Guide för journalhantering inom företagshälsan

En betydande del av företagshälsans samlade dokumentation utgörs av patientjournaler. Sveriges Företagshälsor har tagit fram en guide som redovisar gällande rätt och visar på specifika frågor relaterade till hantering av patientjournaler just inom företagshälsovården. Guiden innehåller bland annat grundläggande information om förvaring, arkivering, gallring, sekretess och tystnadsplikt samt utlämnande och överlåtelse av journalhandlingar.

GDPR

Sveriges Företagshälsor har tagit fram branschgemensamma mallar för personuppgiftsbiträdesavtal samt allmänna råd och rekommendationer gällande personuppgiftsansvar och fakturaunderlag.  

Klicka här för att registrera dig på medlemssidan första gången