Remisser

Sveriges Företagshälsor är en ideell och obunden organisation vars huvuduppgift är att tillvarata våra medlemmars intressen. Vi bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv och företräder medlemsföretagen som en samlad organisation i kontakt med politiker, myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare.
Stenar

Vi är också en viktig remissinstans för branschfrågor. Kontinuerligt skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss som berör oss. Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är framförallt att samhället vill ha belyst vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs men det kan också handla om att skicka betänkande för kännedom. Även myndigheter och andra organisationer vill ofta ha yttranden på förslag som planeras att genomföras. Ibland är frågorna av marginell betydelse för vårt verksamhetsområde men i andra fall är de högst aktuella för vår bransch.

Som branschorganisation får vi en inbjudan att lämna synpunkter men har ingen skyldighet att svara. För oss som bransch är detta dock ett viktigt tillfälle att synas i samhällsdebatten så vi tar alltid tacksamt emot synpunkter på remisserna från våra medlemmar för att sammanställa ett branschgemensamt svar.

Tänk på att

  • Det ska vara lätt att sammanfatta synpunkterna.
  • Det ska vara lätt att hitta synpunkterna på olika delar av betänkandet.
  • Det ska vara lätt att hitta ställningstagandena och skälen för dessa.
  • Språket ska vara klart och lättbegripligt.


Det är även vanligt att olika utredningar kontaktar oss i olika skeenden under utredningsarbetet för få in synpunkter från branschens perspektiv under arbetsprocessens gång.
 

Aktuella remisser

Remiss SOU 2024:26. 
En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022

Diarienummer: S2024/00752

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 1 juli 2024. Läs mer

Remiss av Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för arbetsmiljökunskaps redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring

Diarienummer: A2023/01509

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 28 juni 2024. Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rätt förutsättningar för sjukskrivning 

SOU 2023:48

Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden har utrett läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden och betydelsen av samarbete mellan professioner inom hälso- och sjukvården för läkares arbete med sjukskrivning.

Sveriges Företagshälsors remissvar 2024-02-19

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus

SOU 2022:45

Utredningens uppdrag var bland annat att analysera och föreslå hur arbetsmiljölagen kan förtydligas så att arbetsgivare som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i högre utsträckning än i dag använder företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Sveriges Företagshälsors remissvar