Andra kurser & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt. Här följer några exempel på utbildningar.

Kurs
Universitet och högskolor

Karlstads universitet

Arbetsmiljö i praktiken - en lönsam affär 7.5 hp
En organisation med god arbetsmiljö är attraktiv för arbetssökande och har större chans att behålla medarbetare. Den är också lönsam eftersom friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Kursen ger dig fördjupad kunskap i arbetsmiljöarbetets regler, teorier och metoder, med särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Läs mer

Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsan.

Läs mer om utbildningarna på KI

Lunds universitet

Service Management, Health Management - Kandidatprogram, 180 hp, 3 år
Utbildningen ges på den samhällsvetenskapliga fakulteten där det centrala delarna ligger på ledarskap, organisation och arbetsmiljön inom tjänstesektorn. Programmet fokuserar på de salutogena aspekterna av ett hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer i arbetslivet. Det är en omarbetning av nuvarande program.
Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
Läs mer

Högskolan i Gävle

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp
Läs mer

Arbets- och miljömedicinska kliniker

Arbets- och miljömedicin Uppsala

AMM Uppsala genomför kontinuerligt utbildningar och seminarier som vänder sig till företagshälsovården.  Läs mer

-------------------------------------------

Arbets- och miljömedicin Syd i Lund

AMM Syd undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Prevention är en del av detta arbete och en av uppgifter är att vara ett kunskapscenter inom de arbetsmiljö och miljömedicinska områdena. Kontinuerligt anordnas en rad utbildningsaktiviteter som riktar sig till företagshälsovård i stort, men även till yrkeskategorier som läkare, sköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer m.fl. Läs mer

-------------------------------------------

Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms Läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området samt försäkringsmedicin. Läs mer

-------------------------------------------

Arbets- och miljömedicin Region Örebro län

Läs mer

Det Arbets- och miljömedicinska vårmötet genomförs den 30-31 maj 2024 i Örebro.
Läs mer om ett fullmatat program med spännande och intressanta föreläsare. 

-------------------------------------------

Arbets- och miljömedicin region Västerbotten

Anordnar utbildningar och konferenser för bland annat företagshälsovård, miljöinspektörer, HR med flera. Kompetensområden är bland annat vibrationsskador, byggnadsrelaterad ohälsa och arbetsrelaterade risker vid graviditet. Läs mer

-------------------------------------------

Arbets- och miljömedicin Göteborg

Ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd. Läs mer

-------------------------------------------

Arbets- och miljömedicin region Östergötland, Jönköping och Kalmar län

Ger utbildningar och webbinarium. Läs mer

Myndigheter

Arbetsmiljöverket

Har en del webbutbildningar inom arbetsmiljöområdet
Läs mer

Forte

Anordnar olika typer av seminarium 
Läs mer

Jämställdhetsmyndigheten

Erbjuder egna kurser och webbutbildningar, bland annat kring våld i nära relationer, samt kurser som högskolor och universitet ger på uppdrag av myndigheten.
Läs mer

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap - Mynak

Anordnar olika typer av webbinarium
Läs mer


 
Associerade Samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor

Inga utbildningar i nuläget.
 

Övriga

FHV-metodik

Har en bra sammanställning av kurser som passar företagshälsan 

Läs mer

NIVA - Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Niva är ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.

Läs mer

Prevent

Prevent hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Läs mer

Suntarbetsliv

Har verktyg för friskare arbetsplatser.  
Läs mer