Andra kurser & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt. Här följer några exempel på utbildningar.

Universitet och högskolor

Karlstads universitet

Arbetsmiljö i praktiken - en lönsam affär 7.5 hp
En organisation med god arbetsmiljö är attraktiv för arbetssökande och har större chans att behålla medarbetare. Den är också lönsam eftersom friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Kursen ger dig fördjupad kunskap i arbetsmiljöarbetets regler, teorier och metoder, med särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Läs mer

Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsan.
Läs mer

Lunds universitet

Service Management, Health Management - Kandidatprogram, 180 hp, 3 år
Utbildningen ges på den samhällsvetenskapliga fakulteten där det centrala delarna ligger på ledarskap, organisation och arbetsmiljön inom tjänstesektorn. Programmet fokuserar på de salutogena aspekterna av ett hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer i arbetslivet. Det är en omarbetning av nuvarande program.
Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
Läs mer

Högskolan i Gävle

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp
Läs mer

Arbets- och miljömedicinska kliniker

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Genomför kontinuerligt utbildningar och seminarier som vänder sig till företagshälsovården.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Syd i Lund

AMM Syd undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Prevention är en del av detta arbete och en av uppgifter är att vara ett kunskapscenter inom de arbetsmiljö och miljömedicinska områdena. Kontinuerligt anordnas en rad utbildningsaktiviteter som riktar sig till företagshälsovård i stort, men även till yrkeskategorier som läkare, sköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer m.fl.

Läs mer

Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms Läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området samt försäkringsmedicin.

Webbinarium: Work after covid 

26 oktober 2021
13:00 - 15:00

Ett webbinarium för företagshälsovården om post-covid (långtidssjuka i covid) och dess bakomliggande orsaker, dess påverkan på arbetsfunktion och hur drabbade kan komma tillbaka i arbete.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Region Örebro län

Läs mer

Arbets- och miljömedicin i Linköping

Läs mer

Arbets- och miljömedicin region Västerbotten

Anordnar utbildningar och konferenser för bland annat företagshälsovård, miljöinspektörer, HR med flera. Kompetensområden är bland annat vibrationsskador, byggnadsrelaterad ohälsa och arbetsrelaterade risker vid graviditet.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Göteborg

Ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer

Myndigheter

Myndigheten för arbetsmiljökunskap - Mynak

Läs mer

Arbetsmiljöverket

Har en del webbutbildningar inom arbetsmiljöområdet
Läs mer

Övriga

Medical Care Systems

Medical Care är  Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor.
Sveriges Företagshälsors medlemmar erbjuds en utbildning i Kemiska och Termiska risker och olyckor. Utbildningen sker online via Microsoft Teams.
Läs mer

NIVA - Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Niva är ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.

Läs mer

Prevent

Prevent hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Läs mer

Suntarbetsliv

Har verktyg för friskare arbetsplatser.  
Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser
En upplevelsebaserad utbildning på distans som under en heldag (kl 9.00-16.30) ger övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? 
Läs mer

UUA Universellt arbetsliv – öka företagets potential!

Utbildningskonferens för små och medelstora företag: 
Universell Utformning av Arbetsplatser erbjuder strategiska redskap för verksamhetsutveckling. Till denna utbildningskonferens välkomnas särskilt små och medelstora företag, men självklart även alla som verkar för inkludering och mångfald i sina verksamheter.  

Institutet för Medicinsk Rätt

Medicinrättsliga seminariedagarna 2021 
Westmanska palatset den 21-22 oktober

Sveriges Företagshälsors medlemmar får 20 % rabatt vid bokning av Medicinrättsliga seminariedagarna 2021 med rabattkoden RABATT20 
Läs mer