Läkarutbildning

Arbetsmedicinare - specialist inom företagshälsovård.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare

Regeringen har gett  Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att samordna insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten vara en koordinerande instans genom att bland annat samordna inblandade aktörer samt följa utvecklingen av relevanta utbildningsinsatser och nätverk för läkares specialistutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Myndigheten ska lämna en delredovisning av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2022 och därefter slutredovisa uppdraget i samband med årsredovisningen för 2023. Läs mer

Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin

För läkare som vill specialisera sig inom företagshälsovård finns tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin. Specialiteten omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet, funktions- och arbetsförmågan. Arbetsområdet innefattar hälsofrämjande arbete, prevention, utredning, behandling och uppföljning av arbetsrelaterade sjukdomar och skador, bedömning av arbetsförmåga samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Specialiteten är inriktad på bedömning av samband mellan arbetsmiljö och hälsa och karaktäriseras av en integrering av medicinsk kunskap och kunskap om arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi och kemiska och fysikaliska risker i arbetsmiljön samt av en samordning av resurser och kunskaper från olika medicinska verksamhetsområden och andra samhällssektorer.

I likhet med annan specialistläkarutbildning är utbildningen målstyrd. Den omfattar 12 specialitetsspecifika delmål som ska uppfyllas och som spänner från arbetsmiljö, levnadsvanor, medicinska kontroller och riskbedömningar till rehabilitering, försäkringsmedicin och arbetsförmågebedömningar. Därför kan den också variera i tidslängd beroende på vilka kunskaper och färdigheter läkaren har vid påbörjad utbildning. AV:s föreskrift om medicinska kontroller kräver minst två års heltidstjänstgöring under handledning inom företagshälsovård eller motsvarande, på arbets- och miljömedicinsk klinik eller inom Försvarsmakten, vilket samtidigt innebär en nedre tidsgräns för utbildningen.

Utbildningsstruktur

Utbildningen inom tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin förutsätter en tidigare specialistkompetens inom en klinisk patientnära specialitet. Utbildningen innefattar tjänstgöring på en företagshälsa, kurser och teoretiska studier. För närvarande pågår diskussioner beträffande tjänstgöring på arbets- och miljömedicinsk klinik. Huvuddelen av den kliniska tjänstgöringen sker på företagshälsan.

ST i arbetsmedicin saknar dock både huvudman och finansiering. 

Handbok för ST Arbetsmedicin

Som stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer finns en av professionen utformad handbok, som konkret beskriver hur olika moment och aktiviteter kan genomföras. Handboken är ett levande dokument som regelbundet uppdateras. I handboken finns förslag på utbildningsaktiviteter för de olika delmålen. De flesta av dessa har relevans för flera delmål och kan utföras både på företagshälsan och på Arbets- och Miljömedicinsk klinik. Detta gäller även de egna teoretiska studierna och deltagandet i kurser.

 

Regeringen anser att företagshälsovården och dess roll i arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och stärkas. I det förebyggande arbetsmiljöarbetet används företagshälsovården i alldeles för låg utsträckning i dag. Därför har Regeringen tillsatt en utredning som har i uppdrag att föreslå hur lagen kan förtydligas så att företagshälsovården i högre utsträckning används i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2022.