Läkarutbildning

Arbetsmedicinare - specialist inom företagshälsovård.
Äldre doktor

Försäkringskassan föreslås som huvudman för utbildningsfrågor som berör företagsläkare 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har nu slutredovisat sitt uppdrag att 
samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare. 
Slutredovisningen överlämnades  till Arbetsmarknadsdepartementet 2024-02-23.

Av utredningen framgår det bland annat att:

  • Efter en noggrann analys av samlad information bedömer myndigheten att Försäkringskassan är den instans som lämpar sig bäst som huvudman för utbildningsfrågor som berör företagsläkare. 
  • Försäkringskassan och företagshälsovården spelar en avgörande roll i att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatser. 
  • Sammanfattningsvis framstår samarbetet mellan Försäkringskassan och företagshälsovården som en strategisk allians för att främja både arbetsgivarnas och de anställdas välbefinnande. 

 Läs slutredovisningen av regeringsuppdraget  

Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin

För läkare som vill specialisera sig inom företagshälsovård finns tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin. Specialiteten omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet, funktions- och arbetsförmågan. Arbetsområdet innefattar hälsofrämjande arbete, prevention, utredning, behandling och uppföljning av arbetsrelaterade sjukdomar och skador, bedömning av arbetsförmåga samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Specialiteten är inriktad på bedömning av samband mellan arbetsmiljö och hälsa och karaktäriseras av en integrering av medicinsk kunskap och kunskap om arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi och kemiska och fysikaliska risker i arbetsmiljön samt av en samordning av resurser och kunskaper från olika medicinska verksamhetsområden och andra samhällssektorer.

I likhet med annan specialistläkarutbildning är utbildningen målstyrd. Den omfattar 12 specialitetsspecifika delmål som ska uppfyllas och som spänner från arbetsmiljö, levnadsvanor, medicinska kontroller och riskbedömningar till rehabilitering, försäkringsmedicin och arbetsförmågebedömningar. Därför kan den också variera i tidslängd beroende på vilka kunskaper och färdigheter läkaren har vid påbörjad utbildning. AV:s föreskrift om medicinska kontroller kräver minst två års heltidstjänstgöring under handledning inom företagshälsovård eller motsvarande, på arbets- och miljömedicinsk klinik eller inom Försvarsmakten, vilket samtidigt innebär en nedre tidsgräns för utbildningen.

Utbildningsstruktur

Utbildningen inom tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin förutsätter en tidigare specialistkompetens inom en klinisk patientnära specialitet. Utbildningen innefattar tjänstgöring på en företagshälsa, kurser och teoretiska studier. För närvarande pågår diskussioner beträffande tjänstgöring på arbets- och miljömedicinsk klinik. Huvuddelen av den kliniska tjänstgöringen sker på företagshälsan.

I nuläget saknas både huvudman och finansiering av ST i arbetsmedicin.

Handbok för ST Arbetsmedicin

Som stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer finns en av professionen utformad handbok, som konkret beskriver hur olika moment och aktiviteter kan genomföras. Handboken är ett levande dokument som regelbundet uppdateras. I handboken finns förslag på utbildningsaktiviteter för de olika delmålen. De flesta av dessa har relevans för flera delmål och kan utföras både på företagshälsan och på Arbets- och Miljömedicinsk klinik. Detta gäller även de egna teoretiska studierna och deltagandet i kurser.

Några röster om livet som företagsläkare - arbetsmedicinare 

Debatt kring läkarfrågan

Läs i Dagens Medicin om specialistläkaren som i en del av sin ST inom arbets- och miljömedicin inhämtat kunskap i form av randning och auskultation på företagshälsovården.

Den krisartade utbildningssituationen för läkare - Sveriges Företagshälsors ställningstagande

Den krisartade utbildningssituationen för läkare med specialisering inom arbetsmiljö och hälsa har pågått och uppmärksammats under lång tid och blir mer och mer ohållbar. Efter ett flertal utredningar inom området vet vi alla som är insatta i problematiken, såväl arbetsmarknadens parter, berörda myndigheter, politiker med flera att den grundläggande problematiken handlar om att tillse att läkarna har möjlighet att tillgodogöra sin specialisering på ett ekonomiskt och administrativt effektivt sätt där någon form av offentligt ansvar ingår (i likhet med alla andra läkarspecialiteter).

Som branschförening för företagshälsovården i Sveriges fortsätter vi att driva utbildningsfrågan för våra läkare och vi rekommenderar att ST arbetsmedicin bedrivs i enlighet med det förslag som föreningen tog fram 2017 och som numera har utmynnat i Västintiativet och Norrlandsmodellen.

Modellerna innebär i korthet att den tidigare obligatoriska 6 månaders placeringen på AMM klinik ersätts med:

  • Deltagande i en så kallad BAS-grupp som träffas en gång i månaden under 2,5 år
  • Tre ”intensivveckor” genomförs där ett par extra svåra teman gås igenom (Lungor; vibration/ belastningsergonomi; organisatoriska risker).

Antalet kurser är de samma som tidigare och ett nationellt deltagande möjliggörs genom att en hög andel utbildningar kan genomföras digitalt.

Västintiativet drivs på nationell basis av AMM i Göteborg. Norrlandsmodellen drivs lokalt av AMM i Umeå.

Huvudman
En huvudman är den enhet eller det företag som ST-läkaren är anställd hos. Att vara huvudman för en ST-utbildning i tilläggspecialiteten arbetsmedicin är ett stort åtagande. För att reglera förhållandena kring den investering som görs av enheten eller företaget i den enskilde ST-läkarens kompetens rekommenderar Sveriges Företagshälsor att en överenskommelse i form av ett utbildningskontrakt upprättas. Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan den anställde och arbetsgivaren som reglerar hur en investering i den enskildes kompetens ska hanteras. 

Medlemmar i Sveriges Företagshälsor kan ladda ner förslag på utbildningskontrakt på medlemssidan.

Utredningar

Rätt förutsättningar för sjukskrivning

SOU 2023:48

Utredningens uppdrag var att se över läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden i syfte att se om sjukskrivande läkares bedömning av arbetsförmågans nedsättning behöver ges större tyngd i sjukpenningärenden. Utredningens uppdrag var också att utreda betydelsen av samarbete mellan flera professioner i hälso- och sjukvården vid sjukskrivning. Den 31 augusti 2023 överlämnades slutbetänkandet till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

I utredningen konstateras att:

Kvalitetssäker företagshälsovård är viktig vid arbetsplatsinriktad rehabilitering och kompetensförsörjningen behöver säkras

Bedömning: Kvalitetssäkrad företagshälsovård är viktig för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter gällande anpassning och rehabilitering på arbetsplatsen, särskilt när det gäller att stödja medarbetare att kunna återgå i arbete, men även i det förebyggande arbetet. Utredningen bedömer att det finns behov av att vidta åtgärder för att säkerställa att kvalitetssäkrad företagshälsovård anlitas i en utsträckning som motsvarar det faktiska behovet. En förutsättning för det är att tillgången till och kompetensförsörjning för företagshälsovården säkras gällande läkare specialiserade inom arbetsmedicin. 

Förslag: Utredningen föreslår att staten bör säkerställa att det finns ett långsiktigt ansvar för finansiering och genomförande av läkares specialiseringsutbildning inom arbetsmedicin. 

Sveriges Företagshälsors remissvar

Samtliga remissinstanser (36st ) som svarat på utredningen tillstyrker utredningens förslag om att staten bör säkerställa att det finns ett långsiktigt ansvar för finansiering och genomförande av läkares specialiseringsutbildning inom arbetsmedicin.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) har fått i uppdrag att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare

 Myndigheten för arbetsmiljökunskap har sedan 2021 i uppdrag att samordna insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten vara en koordinerande instans genom att bland annat samordna inblandade aktörer samt följa utvecklingen av relevanta utbildningsinsatser och nätverk för läkares specialistutbildning inom arbetsmiljöområdet.

2022 lämnade myndigheten en delredovisning av arbetet med uppdraget. 
Slutredovisningen av  uppdraget lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet 2024-02-23 

Basgrupp för ST i arbetsmedicin  

En ny basgrupp för ST i arbetsmedicin  

Syftet är att ST-läkare ska få:

  • Fördjupad kunskap om centrala områden av relevans för arbetsområdet
  • Utveckla yrkesrollen som läkare inom företagshälsovård och på klinik
  • Ett brett kollegialt nätverk

Deltagarna träffas via zoom en fredagseftermiddag i månaden under två års tid. Vid varje möte engageras gästföreläsare med hög kompetens inom dagens tema. Diskussion i smågrupp är ett återkommande moment. Mellan dessa möten förutsätts inläsning av studiematerial och genomförande av inlämningsuppgifter. Tre internat ingår också under basgruppstiden.

Under basgruppsperioden finns också tillfälle att delta i tre Intensivveckor på AMM-klinik, med tema Luftvägssjukdomar och kemisk exponering, Ergonomi och vibrationer samt Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Tonvikten under intensivveckorna, som också innehåller upprepade arbetsplatsbesök, ligger på exponeringsbedömning, riskbedömning och grupperspektiv.

Anmälan görs till Arbets- och miljömedicin i Göteborg  

Företagshälsovården är en viktig pusselbit när det gäller att stötta företag och organisationer att skapa hälsosamma, säkra och väl fungerande arbetsplatser. Den tidigare regeringen konstaterade i sin arbetsmiljöstrategi att en tillgänglig och god kompetensförsörjning är en förutsättning för att företagshälsovården ska kunna hålla en hög kvalitet. Kunskapen om kopplingen mellan arbetsmiljö och hälsa är grundläggande för att förebygga ohälsa och främja hälsa i arbetet. Kompetensen behövs för att bygga ett hållbart och robust arbetsliv för ett framgångsrikt Sverige. Den nuvarande regeringen har valt att fullfölja arbetsmiljöstrategin. Arbetet med att ta fram ett förslag till en ny arbetsmiljöstrategi för perioden 2026–2030 har påbörjats och vi hoppas att även den ska vara tydlig med att det krävs kompetens kring kopplingen mellan arbetsmiljö och hälsa för att kunna förebygga ohälsa och främja hälsa i arbetet.

Företagshälsovården agerar på en fri marknad utan offentliga medel. Läkare som arbetar inom företagshälsovården är anställda i verksamheter vars tjänster upphandlas och köps av både privata och offentliga arbetsgivare. Trots detta har de i praktiken ett samhällsuppdrag och en kompetens som arbetsgivarna är helt beroende av för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen, förordningar och kollektivavtal.