Medlemsservice

Här kan du som arbetar på en medlemshälsa få tillgång till information som är speciellt framtaget för våra medlemmar.

Affärsrådgivning

Sveriges Företagshälsor har tecknat ett ramavtal med Provecus Affärsrådgivning för stöd till medlemsföretagen när det gäller utveckling av företagsaffären. Provecus affärsrådgivning har särskilt kvalificerade och erfarna rådgivare som erbjuder kunskap och stöd till medelstora och växande företag när det gäller affärsutveckling och strategiska beslut.

Alkohol och droger i arbetslivet

FAQ - Alkohol och droger

En FAQ-sida för dig som arbetar med kvalitetssäker alkohol- och drogtestning eller andra insatser när det gäller alkohol och droger i arbetslivet. Här kan du både ställa frågor och ta del av svar på andras frågor. Till vår hjälp att besvara frågorna har vi en panel av erfarna forskare och kunniga experter. 

Journalhantering

Guide för journalhantering inom företagshälsan

En betydande del av företagshälsans samlade dokumentation utgörs av patientjournaler. Sveriges Företagshälsor har tagit fram en guide som redovisar gällande rätt och visar på specifika frågor relaterade till hantering av patientjournaler just inom företagshälsovården. Guiden innehåller bland annat grundläggande information om förvaring, arkivering, gallring, sekretess och tystnadsplikt samt utlämnande och överlåtelse av journalhandlingar. Obs! Uppdaterad feb 2024.

Juridik

GDPR

Sveriges Företagshälsor har tagit fram branschgemensamma mallar för personuppgiftsbiträdesavtal samt allmänna råd och rekommendationer gällande personuppgiftsansvar och fakturaunderlag.  

Juridisk hjälp - GDPR

Sveriges Företagshälsor har tecknat ett ramavtal med edpLaw Advokatbyrå som ger medlemmarna förmånlig möjlighet att anlita edpLaw Advokatbyrå med frågor kring GDPR.

Medicinisk Rätt

Institutet för Medicinisk Rätt AB (IMR) erbjuder medlemmar i Sveriges Företagshälsor ett flertal förmåner.

Kvalitetssäkring

Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård

Kvalitetsfrågorna har en central betydelse för att utveckla företagshälsovården som bransch.
Krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård FHV-Kravdokument (version 7/2016- 02) är ett specifikt dokument som ansluter till en certifierbar kvalitetsstandard vilket möjliggör certifiering.

FHV-kravdokument består av en kravdel anpassad utifrån standarden SS-EN ISO 9001:2015. En definitionen av ”företagshälsovård” samt Etiska riktlinjer för företagshälsovården.

Momsguide 

Inkomstskatt och handledning

Hur moms ska hanteras för olika tjänster inom företagshälsovården är ofta föremål för diskussion och tolkningar. Det är lätt att göra olika tolkningar för enskilda företag och även Skatteverket kan ha svårt att göra likvärdiga tolkningar. Detta har bidragit till problem för enskilda företag i såväl relationen till Skatteverket som till kundföretag.

Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för sina anställda har tidigare varit en skattefri förmån för den anställde. Skattefriheten har slopats och den som får fri hälso- och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen enligt vanliga regler. Såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån. Men vad räknas som företagshälsovård?

Mot bakgrund av detta har Sveriges Företagshälsor tagit fram en Momsguide och en Handledning med tillägg för inkomstskatt för våra medlemmar. Överläggningar har skett med företrädare för Skatteverkets Juridiska avdelning.  

Klicka här för att registrera dig på medlemssidan första gången