Ansökan om medlemskap i Sveriges Företagshälsor

Ansökan om medlemskap i Sveriges Företagshälsor

Statusmeddelande

Krav för medlemskap i Sveriges Företagshälsor
(Gäller från och med 2017-01-01)

I Sveriges Företagshälsors stadgar framgår vilka krav som ställs på medlemmar i föreningen.

Medlem i föreningen kan vara:

  • Företagshälsovårdsenhet som är certifierad av oberoende part enligt en vedertagen kvalitetsstandard (ISO 9001:2015 eller motsvarande) och med beaktande av Krav på ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård”.
  • Företagshälsovårdsenhet som, genom eget systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), kan visa att man uppfyller ”Krav på ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård” utan krav på certifiering av oberoende part.

Föreningens årsmöte eller extra föreningsstämma kan vid behov förtydliga kriterierna för medlemskap.

Härutöver kan medlem erbjudas ett auktoriserat medlemskap. Villkoren för det auktoriserade medlemskapet fastställs av årsmötet eller extra föreningsstämma.

Definition
Enligt 3kap. 2b § i arbetsmiljölagen och §12 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, samt kommentarer till dessa ska Företagshälsovården;

  • vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering
  • vara en resurs för såväl arbetsgivare som arbetstagare
  • särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser
  • ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa
  • ha tillgång till kompetens inom områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik.
  • den företagshälsovård som anlitas ska vara av tillräcklig omfattning för uppdraget

Ansökan
Fyll i samtliga uppgifter. För att underlätta och möjliggöra behandlingen av ansökan är det viktigt att rätt uppgifter fylls i och att korrekta underlag bifogas. Ansökan kan sparas som "utkast" och fortsättas att fyllas i vid ett senare tillfälle.

Uppgifter som ska lämnas gällande kompetens: 

  1. Ange namn på den person, i respektive profession, som representerar er i medlemsansökan.
  2. Utbildningsunderlag och anställningsavtal/konsultavtal ska scannas i ett gemensamt dokument märkt med personens namn och bifogas som pdf-fil. CV godkänns ej. Observera att filen ej får överstiga 2 MB och att det endast går att bifoga (ladda upp) en fil. (Felaktig fil kan dessvärre "fastna" i systemet vilket kan innebära att hela ansökan måste göras om från början)

Godkänt medlemskap meddelas senast inom tre veckor från det att komplett ansökan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda.

Ansökan avser
Kontakt

Vd eller motsvarande

Kontakt Ledning

Omsättning

För offentlig verksamhet anges budgetutfallet.
För offentlig verksamhet bifogas endast budgetutfallet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kontaktperson Företag

Kontaktperson Företag
Kravdokument
För medlemskap krävs certifiering av oberoende part enligt en vedertagen kvalitetsstandard (ISO 9001:2015 eller motsvarande) och med beaktande av ”Krav på ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård”. Alternativt att verksamheten, med redogörelse för eget systematiskt arbetsmiljöarbete, kan påvisa att man uppfyller ”Krav på ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård” utan krav på certifiering av oberoende part.
Bifoga filer gällande kravdokument enligt ovan.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning inom området ARBETSORGANISATION

Person med en för området relevant högskoleexamen innefattande en kurs i arbetsorganisation eller motsvarande inriktning på minst 7,5 hp.
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området BETEENDEVETENSKAP

Legitimerad psykolog, socionom eller person med annan beteendevetenskaplig utbildning på högskolenivå på minst likvärdig nivå.
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området ERGONOMI

Legitimerad sjukgymnast, fysioterapeut, alternativt arbetsterapeut med minst 30 högskolepoäng i ergonomisk påbyggnadsutbildning.
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området HÄLSOVETENSKAP

Person med en för området relevant högskoleexamen som har en kurs i hälsovetenskap eller motsvarande inriktning på minst 7.5 högskolepoäng.
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området MEDICIN FLÄK

Specialistkompetent läkare, företrädesvis med kompetens inom arbets- och miljömedicin, arbetsmedicin eller företagshälsovård.
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp. Om läkare räknas in som en av dessa tre kompetenser så gäller att läkaren ska ha av Socialstyrelsen utfärdat specialistkompetensbevis i företagshälsovård, arbetsmedicin eller arbets- och miljömedicin.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området MEDICIN FSKÖ

Legitimerad sjuksköterska, företrädelsevis med specialistutbildning företagssjuksköterska alt. magisterutbildning med inriktning företagssköterska.  
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning inom området TEKNIK

Person med utbildning i arbetsmiljöteknik eller motsvarande vid universitet eller högskola (arbetsmiljöingenjör) eller tidigare skyddsingenjörsutbildning.
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Antal heltidsanställda


Undantagsregel

Företagshälsa som inte helt uppfyller kravet på antal yrkeskompetenser (3) som har företagshälsovårdsutbildning, kan ändå anses uppfylla kravet förutsatt att det finns en dokumenterad plan för att uppfylla kravet inom en två-års period.
Fortbildningsplan
Ja, vi är en företagshälsa som inte helt uppfyller kravet på antal yrkeskompetenser (3) som har företagshälsovårdsutbildning, bifogar en dokumenterad plan för att uppfylla kravet inom en två-års period.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Bifoga ett exempel på avtal om företagshälsovård med ett av era kundföretag.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Vi är registrerade i Vårdgivarregistret

Intygande

Undertecknad har tagit del av villkoren för medlemskap och förbinder sig såsom ansvarig för verksamheten att tillse att verksamheten fortlöpande uppfyller de villkor som Sveriges Företagshälsor ställer för medlemskap. Genom ett digitalt undertecknande av denna handling intygar jag särskilt att;
Intygande
Ja, vi har en uppdaterad kompetensutvecklingsplan för berörda kompetenser/professioner som även inkluderar kontrakterade underleverantörer.
Ja, vi är väl medvetna om de rekommenderade riktlinjer och metoder som tagits fram av branschen tillsammans med Karolinska Institutet och instämmer i att företagshälsovårdens insatser ska vila på evidens och beprövade metoder. VI försöker att följa de rekommenderade riktlinjerna och metoderna inom de områden som sådana finns (Evidensbaserade metoder, EBM) i möjligaste mån, vilket innebär att; 1) Utföra Medicinska kontroller i enlighet med anvisningar, rekommendationer och råd från Arbetsmiljöverket. 2) I övrigt följa efterhand tillkommande riktlinjer och evidensbaserade metoder inom Svensk Företagshälsovård.
Ja, vi deltar och besvarar Sveriges Företagshälsors webbaserade branschstatistik. Krav på årlig rapportering av vissa indikatorer innebär; 1) Branschstatistik avseende FHV-företagets /-enhetens omsättning, antal medarbetare inom olika professioner, antal anslutna kundmedarbetare, huvudsaklig inriktning mm.
Ja, vi deltar i den mån det är möjligt i Sveriges Företagshälsors webbpanel och utvecklingsforum. Den årliga rapportering av vissa indikatorer innebär; 1) Viss hälsostatistik/arbetsmiljöindikatorer för egen FHV-organisation samt del av kundföretagens organisation genom deltagande i Sveriges Företagshälsors webbpanel. 2) Representanter från minst tre olika yrkesprofessioner erbjuds deltagande i Sveriges Företagshälsors utvecklingsforum med syfte att diskutera insatser/effekter.
Ja, vi marknadsför oss i möjligaste mån som medlemmar i branschföreningen Sveriges Företagshälsor.
Uppgifternas riktighet i denna ansökan intygas enligt bifogade dokument innehållande namnteckning av firmatecknare, namnförtydligande samt ort och datum.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.