Vetenskapligt råd

Sveriges Företagshälsor erbjuder vetenskaplig metodgranskning.

 

Sveriges Företagshälsor har ett vetenskapligt råd för granskning och värdering av vetenskapligt underlag för metoder och instrument som är relevanta för företagshälsans verksamhetsområde. Rådet är en del i branschens kvalitetsarbete och syftar till att främja användning av metoder som har ett vetenskapligt stöd samt att uppmuntra till att metoder som i nuläget saknar vetenskapligt stöd utvärderas. 

Hur vet man att en metod är relevant och tillförlitlig? Hur vet man att forskningen som ligger till grund för en metod har något värde? Hur vet man att en metod som utprövats i ett annat land passar för svenska arbetsförhållanden?

Ansökan är öppen för alla förutsatt att det finns ett vetenskapligt underlag som går att bedöma och att metoden har relevans för företagshälsan. När väl en metod är bedömd och godkänd publiceras den på vår webbplats.

När är det idé att skicka in en ansökan om granskning?

För att ansökan ska betraktas som fullständig och granskas av det vetenskapliga rådet ska:

  • det finnas minst en vetenskaplig publikation i vilken metodens vetenskapliga stöd har prövats eller minst en publicerad kvalitetsuppföljning av metoden.
  • det finnas en manual eller tydliga instruktioner för användning av metoden samt vägledning för tolkning av resultat.
  • metoden vara relevant för företagshälsans verksamhetsområde.
  • den första administrativa kostnaden vara godkänd.

En ansökan som inte är fullständig granskas ej.  

Vad kostar granskningen?
  • Den första administrativa avgiften: 5 000 kr.
  • Ansökan som går vidare för granskning av det vetenskapliga rådet: 120 000 kr. 
  • Publicering på Sveriges Företagshälsors webbsida: 25 000 kr
  • Årlig avgift (år två och tre): 15 000 kr
Vad händer när ansökan är inskickad?

När ansökan har inkommit bedöms den av Sveriges Företagshälsor. Bedömningen avser att granska om ansökan är fullständig och villkoren är godkända. Ca en vecka efter att ansökan är inskickad får sökanden besked om ansökan har skickats vidare till det vetenskapliga rådet för granskning.

Vad händer när granskningen är klar?

Efter att granskningen är klar utfärdar granskaren ett förslag till utlåtande angående metodens vetenskapliga stöd utifrån den angivna litteraturen. Utlåtandet redovisas för vetenskapliga rådets medlemmar och Sveriges Företagshälsors VD. Sveriges Företagshälsor styrelse diskuterar ärendet och fattar beslut om ett slutligt utlåtande och publicering.

Vid beslutsfattandet har Sveriges Företagshälsors styrelse enbart tillgång till det vetenskapliga rådets underlag. De som deltar i beslutsfattandet är "blindade" för vilken metod som avses samt vem eller vilka som står bakom metoden och ansökan, allt för att undvika jäv. Därefter kommuniceras beslutet till sökanden. Sveriges Företagshälsors målsättning är att handläggningstiden ska vara ca. 2 månader från inskickad ansökan tills dess att beslutet kommuniceras till sökanden, om inte annat meddelats.

Vetenskapliga rådets sammansättning och uppdrag

Det vetenskapliga rådet består av 4 – 6 disputerade forskare med anställning vid eller anknytning till svenska lärosäten med expertkunskaper inom områden relevanta för företagshälsan. Det vetenskapliga rådet erbjuder tvärdisciplinär granskning av den åberopade litteraturen. För att kunna bedöma metodens kvalitet behövs ett vetenskapligt underlag.

Granskningen utförs av en, eller vid behov, två av rådets medlemmar. Vid behov kan rådets medlemmar ta in externa granskare med vetenskaplig kompetens inom specifikt område. Det vetenskapliga rådet kan inte ta ställning till metoder där det saknas vetenskapligt underlag eller det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Rådets medlemmar tillämpar Vetenskapsrådets Jävspolicy.

Ansökan om granskning

För att ansöka om granskning fyller du i webbformuläret och bilägger nödvändiga handlingar och ett undertecknat godkännande. Mer information finns i ansökningsformuläret.

Kontakt

Har du frågor om det vetenskapliga rådet eller metodgranskning? Kontakta oss.