Vetenskapligt råd

Vartefter arbetslivet utvecklas och förändras uppstår och skapas nya arbetssätt, processer och metoder som ska hjälpa till att stärka ett långt och hållbart arbetsliv. Det går trender i metoder och ibland används internationella metoder som inte är helt optimala för arbetsmiljöarbetet i svenskt arbetsliv. Sveriges Företagshälsor erbjuder därför vetenskaplig granskning av utvärderings- och bedömningsinstrument.

Inom företagshälsan stävar vi efter att vara i framkant och hålla oss à jour med forskningen, men hur ska man veta när en ny metod passar för svenska arbetsförhållanden? Och hur vet man att den forskning som ligger till grund för metoden har något värde? Sveriges Företagshälsor har därför ett vetenskapligt råd för granskning av metoder och instrument som är relevanta för företagshälsans verksamhetsområde. Ansökan för att få en metod granskad är öppen för alla leverantörer förutsatt att det finns ett vetenskapligt underlag som går att bedöma. När väl en metod är bedömd och godkänd publiceras den på vår webb.

Rådet är en del i branschens kvalitetsarbete och syftet är att möjliggöra användning av metoder som har ett vetenskapligt stöd samt att uppmuntra till att metoder som saknar vetenskapligt stöd i nuläget beforskas och utvärderas. Granskningen görs av ett antal forskare. Det vetenskapliga rådet bedömer och gör en kritisk värdering av det vetenskapliga underlaget för olika metoder som används eller är tänkta att användas inom företagshälsan.

Rådets medlemmar tillämpar Vetenskapsrådets Jävspolicy

Ansök här om vetenskaplig granskning.

När är det idé att skicka in en ansökan om granskning?

För att ansökan ska betraktas som fullständig och granskas av det vetenskapliga rådet behövs följande:

  • Minst en vetenskaplig publikation i vilken metodens vetenskapliga stöd, exempelvis dess reliabilitet, har prövats eller att det finns en publicerad kvalitetsuppföljning av metoden.
  • Att det finns en manual eller tydliga instruktioner för användning av metoden och tolkning av resultat.
  • Metoden behöver dessutom vara relevant för företagshälsan och personer i arbetslivet.
  • Du behöver även ha godkänt den första administrativa kostnaden.

En ansökan som inte är fullständig granskas ej.  

Vad kostar granskningen?
  • Den första administrativa avgiften: 5 000 kr.
  • Ansökan som går vidare för granskning av det vetenskapliga rådet: 120 000 kr. 
  • Publicering på Sveriges Företagshälsors webbsida: 25 000 kr
  • Årlig avgift (år två och tre): 15 000 kr
Vad händer när ansökan är inskickad?

När ansökan har inkommit bedöms den av Sveriges Företagshälsor. Bedömningen avser att granska så att ansökan är fullständig och att villkoren är godkända. Ca en vecka efter att ansökan är inskickad meddelas sökanden om ansökan har skickats vidare till bedömning av det vetenskapliga rådet. 

Vad händer när granskningen är klar?

Efter att granskningen är klar utfärdar granskaren ett förslag till utlåtande angående metodens vetenskapliga stöd utifrån den angivna litteraturen. Utlåtandet redovisas för vetenskapliga rådets medlemmar och Sveriges Företagshälsors VD. Ärendet diskuteras och ett slutligt utlåtande om metoden bedöms ha vetenskapligt stöd och därmed skall erbjudas publicering fattas av Sveriges Företagshälsors styrelse.

Vid beslutsfattandet har Sveriges Företagshälsors styrelse enbart tillgång till det vetenskapliga rådets underlag. De som fattar beslut är blindande inför vilken metod som avses samt vem eller vilka som står bakom metoden, för att undvika jäv. Därefter kommuniceras beslutet till sökanden. Sveriges Företagshälsors målsättning är att det tar ca 2 månader från inskickad ansökan till dess att beslutet kommuniceras till sökanden, om inget annat anges.

Vetenskapliga rådets sammansättning och uppdrag

Vetenskapliga rådet består av 4 – 6 disputerade forskare med anställning vid eller anknytning till svenska lärosäten med expertkunskaper inom områden relevanta för företagshälsan. Det vetenskapliga rådet erbjuder tvärdisciplinär granskning av den åberopade litteraturen. För att kunna bedöma metodens kvalitet behövs ett vetenskapligt underlag.

Det vetenskapliga rådet kan inte ta ställning till metoder där det saknas vetenskapligt underlag eller det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. Dessa metoder kommer därför inte att granskas. Granskningen utförs av en, eller vid behov, två av rådets medlemmar. Vid behov kan rådets medlemmar ta in extern granskare med vetenskaplig kompetens inom relevant område.