Auktoriserat medlemskap

Som en ytterligare form av kvalitetssäkring för branschen kan medlem i Sveriges Företagshälsor ansöka om ett auktoriserat medlemskap. Här hittar du information om vad auktoriserat medlemskap innebär. Längst ner på sidan finns länk till ansökan.
Högre krav på det auktoriserade medlemskapet
 • Kompetenskrav inkluderande företagshälsovårdskunskap.
 • Krav på samlad kompetens.
 • Krav på fortbildning (kompetensutvecklingsplan).
 • Krav på ISO certifiering.
 • Krav på att följa rekommenderade riktlinjer och metoder inom de områden som sådana finns (Evidensbaserade metoder, EBM).
 • Krav på årlig rapportering av vissa indikatorer och möjligt deltagande i Sveriges Företagshälsors utvecklingsforum (Branschstatistik, hälsostatistik/arbetsmiljöindikatorer mm).
 • Gäller endast ett kalenderår i taget.
Årsavgifter för ett auktoriserat medlemskap

Årsavgifterna beslutades på årsmötet 2024 och baseras på verksamhetens omsättning. Lägsta avgift är 10 tkr och högsta avgift är 210 tkr.

 • För verksamhet med omsättning upp till 50 mkr 10 tkr
 • För verksamhet med omsättning upp till 100 mkr 44 tkr
 • För verksamhet med omsättning upp till 150 mkr 110 tkr
 • För verksamhet med omsättning upp till 200 mkr 165 tkr
 • För verksamhet med omsättning över 200 mkr 210 tkr

Om din organisation blir auktoriserad medlem efter den 1 oktober gäller din årsavgift till utgången av nästkommande år.

Så här går det till att ansöka om ett auktoriserat medlemskap

Fyll i samtliga begärda uppgifter. Scanna och bifoga alltid;

 1. Underlag som styrker medarbetarnas/konsulternas utbildning (som är av betydelse för ansökans godkännande) för samtliga sex kompetenser. Observera att för kompetensområdet medicin ska både läkare och sjuksköterska finnas.
 2. Anställningsavtal/konsultavtal, minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
 3. Underlag som styrker att minst tre personer har genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
 4. Underlag som styrker att kompetens som är kontrakterad medverkar i det samlade arbetet på Hälsan.
 5. Certifikat enlig angivet kravdokument, utfärdat av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag (alt. eget redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, om tredjepartscertifiering ej kan uppfyllas vid ansökningstillfället. Undantagsregel gäller i två år). Läs mer om ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö och Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
 • Godkänd auktorisation meddelas senast inom tre veckor från det att komplett ansökan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda.
 • Avgiften baseras på Hälsans omsättning (min 10.000 kr - max 210.000 kr).
 • När fakturan är betald är auktorisationen klar och gäller i ett kalenderår. Hälsan erhåller en logga och ett certifikat att använda i sitt marknadsföringsarbete. Vi anger på vår webb att Hälsan är auktoriserad.
 • Ca 2 månader innan auktorisationen löper ut skickar vi en uppmaning om att ansöka om förnyelse av auktorisationen för nästkommande kalenderår. Eventuella avvikelser från det underlag som tidigare auktorisationsbeslut grundar sig på ska skickas in.
 • Godkänd auktorisation för ytterligare ett kalenderår meddelas senast inom tre veckor från det att komplett ansökan om förnyelse av auktorisationen kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda.
 • Årlig auktorisationsavgift faktureras. När fakturan är betald utfärdas ett nytt certifikat.

Ansök om auktoriserat medlemskap här

Ansök om förnyat auktoriserat medlemskap 2024 här