Etiska riktlinjer

Företagshälsans arbete vilar på de etiska regler och riktlinjer som gemensamt tagits fram som stöd och vägledning.   
Snäcka

De etiska riktlinjerna bygger på att företagshälsan och dess medarbetare har värderingar och ett förhållningssätt som grundas på respekt för såväl uppdragsgivaren som den enskilda individen. Riktlinjerna blir på så sätt ett stöd för såväl företagshälsan som för uppdragsgivaren och de enskilda anställda.

Företagshälsovårdens etiska riktlinjer stödjer sig på lagstiftning och dess roll i samhället. De bygger också på de värderingar som finns i arbetsmiljölagen, arbetsrättslig lagstiftning och aktuella avtal. De yrkesetiska reglerna för branschens olika medarbetare samt ICOH:s (International Commission on Occupational Health) etikregler är också vägledande i branschens riktlinjer. 

I Riktlinjerna betonas
  • Vikten av att företagshälsan grundar verksamheten på värderingar som utgår från respekt för såväl uppdragsgivare som dess anställda.
  • Vikten av att företagshälsan samarbetar med uppdragsgivare med likartade grundvärderingar när det gäller arbetsmiljö och personal.
  • Att företagshälsan har kompetens att genomföra de uppdrag som överenskommits med uppdragsgivaren.
  • Att företagshälsan tillämpar metoder och tekniker som grundar sig på objektivitet, vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Att företagshälsan upprätthåller fullständig sekretess med avseende på uppdragsgivarens verksamhet, organisation, rapporter och arbetsmaterial.
  • Att företagshälsan har kompetens att uppmärksamma de situationer då hänvisning till annan professionell instans bör ske.
  • Att företagshälsan behandlar alla på ett likvärdigt sätt.
  • Att företagshälsan upprätthåller fullständig sekretess enligt gällande lag och sekretessregler om inte annat överenskommit genom avtal med den anställde eller om annan lagstiftning så säger.

De etiska principerna är ett koncentrat av överväganden inom företagshälsovården utifrån en gemensam värdegrund. De utgör, i sin egenskap av generella riktlinjer, en utgångspunkt för identifiering och analys av praktiska etiska problem och dilemman som de som verkar inom företagshälsan stöter på i sin vardag.

Läs mer och ladda ner hela dokumentet: Etiska riktlinjer för företagshälsovård