Remisser

Sveriges Företagshälsor är en ideell och obunden organisation vars huvuduppgift är att tillvarata våra medlemmars intressen. Vi bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv och företräder medlemsföretagen som en samlad organisation i kontakt med politiker, myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare.
Stenar

Vi är också en viktig remissinstans för branschfrågor. Kontinuerligt skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss som berör oss. Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är framförallt att samhället vill ha belyst vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs men det kan också handla om att skicka betänkande för kännedom. Även myndigheter och andra organisationer vill ofta ha yttranden på förslag som planeras att genomföras. Ibland är frågorna av marginell betydelse för vårt verksamhetsområde men i andra fall är de högst aktuella för vår bransch.

Som branschorganisation får vi en inbjudan att lämna synpunkter men har ingen skyldighet att svara. För oss som bransch är detta dock ett viktigt tillfälle att synas i samhällsdebatten så vi tar alltid tacksamt emot synpunkter på remisserna från våra medlemmar för att sammanställa ett branschgemensamt svar.

Tänk på att

  • Det ska vara lätt att sammanfatta synpunkterna.
  • Det ska vara lätt att hitta synpunkterna på olika delar av betänkandet.
  • Det ska vara lätt att hitta ställningstagandena och skälen för dessa.
  • Språket ska vara klart och lättbegripligt.

Det är även vanligt att olika utredningar kontaktar oss i olika skeenden under utredningsarbetet för få in synpunkter från branschens perspektiv under arbetsprocessens gång.