Varför företagshälsovård?

Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och har en god arbetsförmåga. I dagens arbetsliv blir de äldre allt fler medan de yngre kommer ut allt senare i arbetslivet. Den demografiska utvecklingen leder till att färre ska försörja fler. Det kommer att behövas fler som kan och vill fortsätta arbeta längre men för att de ska arbeta effektivt behövs också säkra arbetsplatser och goda arbetsförhållanden. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. I många fall behöver arbetsgivaren hjälp med arbetsmiljöarbetet, därför behövs företagshälsovården.
I korthet

Företagshälsan arbetar med förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande tjänster. Sammanfattningsvis är företagshälsan den strategiska part som kan stödja arbetsgivaren i dennes arbete med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbetslivsinriktad rehabilitering är de tjänster som är mest förekommande i samarbetsavtalen mellan företagshälsan och arbetsgivaren.

Vad skriver pressen?

Företagshälsan är arbetsgivarens strategiska stöd inom hälsa och hållbarhet

En ständigt pågående process

Arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process i ett föränderligt arbetsliv. Ansvaret för arbetsmiljön är omfattande för arbetsgivaren, det innebär kunskap och kompetens om såväl tekniska, fysiska, organisatoriska och sociala faktorer och förhållanden i arbetet men även arbetets innehåll. Arbetsplatsen måste vara både god och säker så de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka, och när skadan väl är framme är det arbetsgivarens uppgift att ansvara för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på arbetsplatsen. Det innebär att det är viktigt att arbetsgivaren även förebygger ohälsa och främjar hälsa.

Arbetsmiljö som främjar hälsan 

En god arbetsmiljö är en arbetsplats där personalen varken psykiskt eller fysiskt sliter ut sig eller stressar sönder sig i förtid. Det främjar hälsan att befinna sig på en arbetsplats som känns meningsfull och begriplig och där möjligheterna att känna sig uppskattad av chefer och medarbetare finns.

Ett längre arbetsliv kräver ett bättre arbetsliv under hela den yrkesverksamma tiden. Företagshälsans viktigaste uppgift är att stödja arbetsförmågan hos alla som arbetar. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö oavsett var i livet man befinner sig. Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljön. För ett tjänstemannaföretag kan det till exempel innebära att förhindra ohälsa som är orsakad av stress och hög arbetsbelastning. Där kan kompetens kring hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och gruppen behövas. För arbeten med utpräglad fysisk påfrestning är kunskap i belastningsergonomi viktigt. I arbetsmiljöer med mycket kemiska hälsorisker behövs kunskap i medicin och teknik. När en verksamhet gör organisationsförändringar är det viktigt att känna till hur förändringarna kan påverka arbetet. Även vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, såväl som vid inköp av maskiner, datasystem och annan utrustning behövs vetskap om hur det påverkar medarbetarna.

Alla arbetsgivare har inte, och kan inte ha, all den kompetens som behövs, därför är företagshälsovården en mycket bra stödstruktur till arbetsgivaren. Företagshälsovården är en oberoende expertresurs som kan anlitas för att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Företagsledningen kan få stöd av företagshälsan i sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön så att effektiviteten och därmed lönsamheten i verksamheten kan öka.

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö oavsett var i livet man befinner sig.

Sveriges Företagshälsor

Genomtänkta satsningar skapar framgång

En genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa. Många studier visar på att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer. Inom företagshälsovården finns en bred kunskap och samarbetet mellan de olika kompetenserna är unikt och viktigt och utgör också en avgörande skillnad mellan företagshälsovård och andra verksamheter som i olika former erbjuder tjänster som liknar det företagshälsovården har i sitt utbud.

Det viktigaste arbetsmiljöarbetet är det som görs ute på arbetsplatsen av verksamheten själv. För att kunna upphandla och utnyttja företagshälsovårdens tjänster på bästa sätt är samverkan och dialog utifrån varje företags och organisations specifika behov helt avgörande för att effekten och resultatet av insatserna ska bli så bra som möjligt.

Trots att företagshälsovårdens arbetssätt regleras i lag och föreskrift är det inte obligatoriskt att ha ett samarbetsavtal med företagshälsan och erbjuda företagshälsovård till sina anställda. Företagshälsans tjänster är inte offentligt finansierade och ansvaret att köpa in och avtala om tjänster från företagshälsan ligger helt på arbetsgivaren.

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

Världshälsoorganisationen, WHO 1946
Företagshälsovård regleras i Arbetsmiljölagen

Användning av företagshälsovård regleras i Arbetsmiljölagen (Kap 3, §2c ) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). I lagen står det att arbetsgivaren ska se till att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver ska finnas att tillgå för de anställda i företaget. Det står också att företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska också särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskrivs företagshälsovården som en sammanhållen resurs med bred kunskap inom medicin, ergonomi, teknik, beteendevetenskap och arbetsorganisation.

Läs även Arbetsmiljöverkets vägledning till SAM och ta del av bildspel.

Läs även EU:s ramdirektiv om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

Verktyg och vägledning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets regler om organisatorisk och social arbetsmiljö ger arbetsgivare ett tydligt stöd i arbetet med att förebygga ohälsa. Organisatorisk och social arbetsmiljö berör alla arbetsplatser i Sverige, i alla sektorer och på alla nivåer. 

Läs även broschyren "Företagshälsovården behövs för jobbet"

"Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen."

WHO