Bli Associerad samarbetspartner

Företag och organisationer som är närstående branschens medlemmar kan ansöka om ett associerat partnerskap i Sveriges Företagshälsor.
Logga A

Som associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor ökar möjligheten att vara uppdaterad på det som händer och sker i företagshälsovårdsbranschen. Även möjligheten att träffa och kommunicera med befintliga och presumtiva samarbetspartners/kunder ökar speciellt när olika gemensamma medlemsarrangemang genomförs. Den associerade samarbetspartnernas produkter/tjänster stärks också mot Sveriges Företagshälsors medlemmar via webbsidan och nyhetsbrevet. Den associerade samarbetspartnern får i princip tillgång till samma information som föreningens ordinarie medlemmar

Vem kan bli associerad samarbetspartner?

Den som bedriver forskning, konsultverksamhet eller har andra affärsmässiga förbindelser med våra medlemsföretag som innebär att producera eller marknadsföra produkter eller tjänster till dem och som kan uppfattas ha en närstående relation till branschen utan att bedriva konkurrerande verksamhet. 

Det associerade partnerskapet innebär en fördelaktig affärsmässig exponering mot företagshälsovårdsbranschen och öppnar upp för en kontinuerlig dialog med branschföreträdare.

Årsavgiften för ett associerat partnerskap är omsättningsbaserad i tre klasser:

  • Upp till 50 miljoner 10 % av basbeloppet.
  • 50-100 miljoner 20% av basbeloppet
  • 100 miljoner och över 30% av basbeloppet

Avgiften är en avdragsgill serviceavgift.

Om din organisation blir associerad samarbetspartner efter den 1 oktober gäller din avgift till utgången av nästkommande år.

Det associerade partnerskapet regleras i ett avtal underskrivet av båda parter.