Novo Nordisk

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2024
Novo Nordisk logga

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag, grundat 1923 och med huvudkontor i Danmark. Novo Nordisk har ett tydligt mål: att besegra allvarliga kroniska sjukdomar genom att arbeta för att förebygga och bota sjukdomar inom de terapiområden där Novo Nordisk är verksam; såsom obesitas, diabetes, hemofili, tillväxtrubbningar och ateroskleros.

Obesitas är ett globalt samhällsproblem. I Sverige är drygt hälften av befolkningen överviktig och över en miljon svenskar – både barn och vuxna – lever med obesitas. Sjukdomen är väldigt underdiagnostiserad och underbehandlad. Utan åtgärder kan obesitas leda till allvarliga följdsjukdomar såsom diabetes typ 2, kardiovaskulära sjukdomar, sömnapné, artros och cancer. Samhällskostnaden för obesitas i Sverige beräknas, enligt Folkhälsomyndigheten, uppgå till ca 70 miljarder kronor årligen där omkring 80% av kostnaden härleds till ett ökat antal sjukskrivningar, produktionsbortfall och för tidig död.

Preventiva åtgärder har stor effekt och är kostnadseffektiva på samhällsnivå, så de förebyggande insatserna mot övervikt och obesitas är mycket viktiga. 

Novo Nordisk erbjuder

Novo Nordisk vill bidra till det förebyggande arbetet, för att möta växande utmaningar med kroniska sjukdomar som obesitas, och erbjuder kompetenshöjande utbildningar inom obesitas framtagna för företagshälsovård, där stort fokus ligger på information om sjukdomen, prevention av följdsjukdomar samt bemötande av berörda individer.

Kontakt:

Emma Caesar, +46 70 645 04 55, ecer@novonordisk.com

Hemsida:

www.novonordisk.se