Branschfakta

Företagshälsovårdsbranschen är en relativt liten bransch som omfamnar ett brett, stort och viktigt område. Våra tjänster beställs och finansieras av arbetsgivaren, branschen verkar helt utan offentliga medel.

Det finns ingen heltäckande och löpande statistik över svensk företagshälsovård, dess omfattning, utbredning, antal anställda och omsättning med mera. Det går ändå att få fram en ganska bra bild av hur branschen ser ut med hjälp av siffror från olika håll.

Sveriges Företagshälsor genomför olika typer av enkätundersökningar bland sina medlemsföretag för att skapa sig en bild och ett underlag över branschens verksamhet. Även arbetsgivarorganisationer, fackförbund och en del yrkesföreningar genomför undersökningar riktade till sina medlemmar. Många av medlemsföretagen har och en omfattande statistik av sin verksamhet.

Samverkande specialister inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

Företagshälsovård som begrepp är inte namnskyddat, den som så önskar kan registrera företagshälsovård som verksamhetsområde utan att behöva redogöra för innebörden av det. Det finns ingen myndighet som ger tillstånd till att bedriva företagshälsovård eller som bevakar verksamheten. Har verksamheten legitimerad personal bedriver man hälso- och sjukvård per definition och omfattas av en starkt reglerad lagstiftning. Nästintill 100 procent av de verksamheter som arbetar med företagshälsovård enligt lagens mening är organiserade i branschföreningen, oavsett om de är privata företag, inbyggda i kommuner, regioner eller stat, eller organiseras inom ramen för ett större privat företag.

Omkring 4 000 personer är anställda i branschen samt ytterligare ett stort antal arbetar som underleverantörer och konsulter. Den största yrkesgruppen är företagssköterskor som nästan utgör en tredjedel av alla verksamma. Därefter kommer beteendevetare, läkare och ergonomer/fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer och hälsovetare samt övrig personal som chefer, verksamhetsstöd mm. Tillsammans verkar alla professioner för en hälsosam, hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.

Många verksamheter vill titulera sig företagshälsovård men få når upp till kraven som ett medlemskap i branschföreningen innebär.

Företagshälsovården verkar på en öppen marknad och är inte offentligt finansierad

Majoriteten av branschens företag drivs som enskilda bolag. En mindre del är "inbyggda" och ingår i kundföretagets verksamhet varav hälften finns inom den offentliga sektorn, kommuner, regioner och försvaret och hälften inom det privata näringslivet. Organisationsformerna kan också variera i allt från aktiebolag till ekonomiska föreningar.

Branschen präglas av hård konkurrens, konsolidering, stark prisfokusering, generationsväxling, entreprenörsanda och framtidstro. Samt också en stark tro på att det går att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

En miljon människor har tillgång till riktigt bra företagshälsovård

Branschens omsättning ligger på ca fyra miljarder kronor vilket motsvarar en av arbetsgivaren genomsnittlig investering på ca 1300 kr per anställd i former av tjänster från företagshälsan. Möjligheten för anställda att få tillgång till företagshälsovård varierar stort mellan olika branscher och storleken på företag. I den offentliga sektorn och i storföretag har de flesta anställda tillgång till företagshälsovård.

Av Sveriges omkring 4,7 miljoner sysselsatta erbjuds ungefär 3,1 miljoner (cirka 65 procent) företagshälsovård via sin arbetsgivare. Tyvärr har endast ca en miljon anställda tillgång till riktigt bra företagshälsovård som kan göra skillnad både för individ och organisation, ytterligare en miljon har en ordinär tillgång på tjänster medan en miljon endast har företagshälsovård "på pappret". Dessvärre är det relativt få arbetsgivare som erbjuder sin personal sjuk- och friskanmälan via sin Företagshälsa, vilket är en tjänst som på ett effektivt sätt kan hjälpa arbetsgivaren att fånga in tidiga signaler på ohälsa.

Det mest bekymmersamma är att närmare 1,4 miljoner anställda är helt utan företagshälsovård i dag, cirka hälften av dessa arbetar i företag med mindre än 50 anställda.