Rapporter

Rapportserien Hälsan och arbetsmiljön.
Seminarium
Samtal om en rapport

Samtal om en rapport

Del två i rapportserien Hälsan och arbetsmiljön Förra hösten presenterade Sveriges Företagshälsor den första rapporten i serien Hälsan och arbetsmiljön. I samband med pandemiutbrottet var vi klara med del två, Samtal om en rapport, där vi samlat resultatet av ett antal rundabordssamtal.

Med utgångspunkt från rapporten genomfördes rundabordssamtal med deltagare från arbetsgivarsidan som diskuterade sambanden och vilka insatser som måste till på arbetsplatsnivå för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.   På den digitala Folkhälsodalen 2020 den 1 september presenterades rapporten och en panel bestående av Carina Lindfeldt, avdelningschef Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv Lena Bjurner, generalsekreterare och vd Sveriges HR Förening Gunnar Sundqvist, utredare SKR och Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor kommenterade innehållet. Moderator var Laura Hartman, rapportförfattare Välkommen att se seminariet i efterhand 

Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?

Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem. Orsakerna till de ökande sjukskrivningstalen har diskuterats länge. Syftet med Sveriges Företagshälsor första rapport i rapportserien Hälsan och arbetsmiljön är att analysera och beskriva vad vi vet om arbetets betydelse för vår psykiska hälsa och beskriva sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och organisation.

Rapporten Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför? är baserad på befintlig forskning, officiell statistik och en rad rapporter som publicerats på senare tid på temat. Den är skriven av nationalekonomen Laura Hartman och analytikern Petter Odmark Odmark Re-Think / Reform Society på uppdrag av Sveriges Företagshälsor.

Rapporten avslutas med några tankar kring vägen framåt och hur befintlig kunskap bättre kan användas för att minska den psykiska ohälsan och leda till ett mer hälsosamt arbetsliv.

Vägen framåt - rapportens slutsatser

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör breddas och lyftas till högsta ledningens bord. 
  • Det måste utvecklas sätt att mäta god styrning och ledning. 
  • Det behövs mer forskning om framgångsrikt förändringsarbete.
  • Det behövs mer kunskapsutbyte mellan privat och offentlig sektor.
Seminariepanel

Del ett i rapportserien Hälsan och arbetsmiljön

Ladda ner rapporten här

Under rubriken Vägen mot ett mer hälsosamt arbetsliv presenterades rapporten av Laura Hartman och Petter Odmark vid ett seminarium på Näringslivets Hus hösten 2019. Därefter diskuterades i en panel med socialminister Lena Hallengren (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Ann-Katrin Järåsen kommunalråd Torsby kommun samt Joachim Morath vd Feelgood hur kunskapen om ohälsa kan omsättas i friskare arbetsplatser.