Köpa tjänster från företagshälsan - privat sektor

Ett företag som ser och begränsar riskerna i arbetsmiljön och samtidigt utvecklar de positiva faktorerna arbetar hälsofrämjande. De skapar motivation och arbetsglädje hos sin personal vilket i sin tur ger ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företaget. Minskad sjuklighet bidrar också till stora besparingar i de offentliga utgifterna. Så om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till ökad produktivitet gynnar det både enskilda individer, företagare och samhället i stort.
Skriva avtal

En stor del av företagshälsans arbete består av att stötta arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet - att behålla det friska friskt och skapa hållbara organisationer. Företagshälsans främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön. Ett samarbete med företagshälsan är en långsiktig investering och därför är det mycket viktigt att tänka igenom vilka behov man har och vad man förväntar sig för resultat av samarbetet.

Att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i sin verksamhet är grundläggande för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats och ett friskt företag. Arbetsmiljöarbetet har aldrig varit viktigare än idag för att behålla och attrahera nya medarbetare och få en organisation att prestera för att nå sina mål. Det gäller att arbeta systematiskt med den organisatoriska, sociala och den fysiska arbetsmiljön över tid. Målet är att uppnå ett systematiskt arbetsmiljöarbete som blir en del av den dagliga verksamheten. Vilka delar/insatser som behöver upphandlas/köpas från företagshälsan varierar för olika organisationer och företag beroende på vilka mål som satts upp för verksamheten.

Sveriges Företagshälsor har tagit fram en guide för privata arbetsgivare som ska underlätta och hjälpa till att skapa tydliga underlag som speglar organisationens mål och ambition med arbetsmiljöarbetet. Guiden ger stöd och hjälp för att köpa och beställa tjänster av företagshälsan. I guiden beskrivs hur processen går till, i sex steg, från behovsanalys till uppföljning.

Att tänka på vid köp av tjänster från företagshälsan
  • Börja med en behovsanalys och prioritera sen vad som är mest lönsamt och rimligt att uppnå med arbetsmiljöarbetet. Formulera realistiska och mätbara mål. Tänk på att de förebyggande tjänsterna är de mest lönsamma för alla parter.
     
  • Välj en leverantör som motsvarar era behov och som är medlem i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor. Det säkrar att företaget uppfyller de krav som ställs såväl i lagen som i omvärlden för att bedriva adekvat företagshälsovårdsverksamhet.
     
  • Se samarbetet med företagshälsan som en långsiktig investering och något som kan genomsyra hela verksamheten på organisationsnivå mer än bara vara förknippat med sjukdom och rehabilitering på individnivå.
     
  • Ett bra samarbete med företagshälsan ger chans till bättre kvalitet, effektivitet och lönsamhet i organisationen. Forskning pekar på att arbetsmiljöns effekter på kvalitet och produktivitet kan ha omkring tio gånger större ekonomisk betydelse än personalekonomiska faktorer.
Mer information

Företagshälsovårdens tjänster

Forskning finns kring vad som kännetecknar hälsofrämjande arbetsplatser och friska företag samt vilka faktorer som är avgörande för att skapa en låg sjukfrånvaro med mera. Läs mer på Svenska Miljöinstitutet om "Vägar till framgångsrikt samarbete med företagshälsovård"