Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro. Bidraget ges till arbetsgivare som anlitar expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.

De arbetsplatsinriktade stödåtgärder ska innebära att förebygga sjukfall eller underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete, medicinsk eller annan behandling ingår inte.

Bidraget är även ett bra stöd för att ta fram en plan för återgång i arbete för en medarbetare som är sjukskriven. Planen är främst ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en tidig återgång i arbete. 

Restauranganställd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsgivaren kan ansöka om att få tillbaka upp till hälften av kostnaden för insatser som rör arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, men högst 10 000 kronor per medarbetare och år, och högst 200 000 kronor per år totalt.

Arbetsgivaren, tillsammans med medarbetaren och en godkänd anordnare, planerar och genomför lämpliga arbetsplatsinriktade åtgärder till exempel för att:

 • kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete,
 • göra en planering för återgång i arbete,
 • ta stöd av en rehabiliteringsledare eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder,
 • medarbetaren behöver stödjande samtal för att kunna vara kvar eller återgå i arbete,
 • medarbetaren behöver stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete,
 • medarbetaren behöver handledning för att klara av sitt arbete,
 • arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider behöver anpassas,
 • arbetsmiljön eller arbetsuppgifterna för den enskilde behöver ses över, t ex behov av anpassningar, arbetshjälpmedel eller lära sig ändrad arbetsteknik,
 • andra arbetsplatsinriktade åtgärder behöver genomföras för att medarbetaren ska kunna vara kvar i eller kunna återgå i arbete.

Läs mer om plan för återgång i arbetet

För att få bidrag för tjänster som innebär ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd måste anordnaren som arbetsgivaren anlitar vara godkänd av Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassan

Försäkringskassans vägledning för handläggning av Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och medicinsk service.

En företagshälsa godkänd av Försäkringskassan
 • Kan starta medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.
 • Har tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom minst tre av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik.
 • Har kunskap om förhållandena på medarbetarens arbetsplats och om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen.
 • Kan informera arbetsgivaren om utförda arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning.
 • Kan på begäran av Försäkringskassan lämna uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.