Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som arbetsgivaren kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för medarbetarna att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget täcker hälften av kostnader när företagshälsan anlitas.
Stressad

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos sina medarbetare. Det kan handla om att anpassa medarbetarens arbetsuppgifter och arbetstider eller lära medarbetaren nya sätt att jobba för att undvika att bli sjukskriven. För den som redan är sjukskriven kan rehabilitering behöva planeras, eller att en plan för återgång i arbete tas fram. Om företagshälsan anlitas kan ett bidrag från Försäkringskassan erhållas för hälften av kostnaderna.

Det är arbetsgivaren tillsammans med medarbetaren och företagshälsan som planerar och genomför lämpliga insatser. Det ska vara insatser som genomförs på arbetsplatsen, och alltså inte medicinsk eller annan behandling.

Få bidrag för att förebygga ohälsa

Hälften av pengarna som arbetsgivaren lagt på insatsen kan återbetalas av Försäkringskassan. Som mest 10 000 kronor per anställd och år. För hela arbetsplatsen gäller som mest 200 000 kronor per år.

Bidraget kan användas för att köpa in hjälp från företagshälsan. Till exempel för att

 • Kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete.
 • Göra en planering för återgång i arbete.
 • Ta stöd av en rehabiliteringsledare eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder.
 • Ge medarbetaren stödjande samtal för att kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete.
 • Ge medarbetaren stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete.
 • Ge medarbetaren handledning för att klara av sitt arbete.
 • Anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstiderna.
 • Se över medarbetarens arbetsmiljö eller arbetsuppgifter och föreslå anpassningar, arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik.
 • Genomföra andra insatser för att medarbetaren ska undvika att bli sjukskriven eller kunna komma tillbaka i arbete.

Läs mer om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Företagshälsan som arbetsgivaren anlitar måste vara godkänd av Försäkringskassan för att bidraget ska kunna betalas ut.

Försäkringskassans vägledning för handläggning av Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och medicinsk service.

Ett exempel Målet – noll olyckor på arbetsplatsen

En företagshälsa godkänd av Försäkringskassan
 • Kan starta medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.
 • Har tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom minst tre av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik.
 • Har kunskap om förhållandena på medarbetarens arbetsplats och om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen.
 • Kan informera arbetsgivaren om utförda arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning.
 • Kan på begäran av Försäkringskassan lämna uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

Försäkringskassan har just nu en informationskampanj om bidraget arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet är att framförallt små och medelstora företag ska få kunskap om stödet för att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Rebecca Koolga

Läs mer om Försäkringskassans informationskampanj om bidraget 

 • Vad är arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?
 • Vad räknas som arbetsplatsinriktade insatser?
 • Vem bestämmer insatserna?
 • Hur mycket pengar får arbetsgivaren?
 • Hur söker arbetsgivaren?
 • Vad behöver företagshälsan göra i ansökningsförfarandet?
 • Kan företagshälsovården få bidrag för medicinsk service?