Riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsan

Riktlinjerna är en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet inom branschen. De ger företagshälsan och dess kunder ett forskningsbaserat underlag med kvalitetssäkrade metoder och arbetssätt inom olika områden.
Riktlinjer psykisk ohälsa

Utgångspunkten för riktlinjerna är att de ska vara lätta att förstå och enkla att använda i samarbetet mellan företagshälsan och arbetsplatsen.

De första evidensbaserade riktlinjerna för företagshälsan togs fram genom ett samarbete mellan Sveriges Företagshälsor, Karolinska Institutet och Sveriges Företagsläkarförening. Numera ansvarar och utvecklar  Myndigheten för Arbetsmiljökunskap riktlinjerna. Arbetet sker i samarbete med forskare, yrkesverksamma praktiker, branschföreningen och andra intressenter inom ämnesområdena.

Se korta filmer om varför de evidensbaserade riktlinjerna är så viktiga

Implementeringstips

Här finns vägledning för att föra in riktlinjerna verksamheten

Riktlinjer för företagshälsan


Riktlinjer för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Innehåller vägledning, metoder och arbetssätt för att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare.

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

En vägledning för kartläggningar, analys och insatser på individ-, grupp-, och organisationsnivå för att skapa goda levnadsvanor bland medarbetare. Läs även Upphandling och genomförande av evidensbaserade hälsoundersökningar för att få maximal effekt hälsoundersökningar. 

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

En praktisk vägledning för att bestämma exponering av hörselskadligt buller enligt föreskrifterna AFS 2005:16.

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Ger underlag för att utreda och åtgärda ländryggsbesvär hos medarbetare.

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

En vägledning för att förebygga, utreda och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Riktlinjer för synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen

En god synergonomi handlar om en bra visuell miljö. Det ska vara bra belyst på arbetsytor och omgivning och de rekommendationer som finns för belysningsstyrkor för olika miljöer och arbetsuppgifter ska vara uppfyllda.

Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning

Syftet med dessa riktlinjer är att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ge ett underlag för att stödja arbetsgivares förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete gällande kränkande särbehandling och mobbning.

Rapport om riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården.
En utredning från Mynak som ansvarar för att upprätthålla och utveckla riktlinjerna.

Arbetshälsoekonomiska analysverktyg


Arbetshälsoekonomiskt verktyg – ländryggsproblem

Ett hjälpmedel att räkna på kostnader i samband med att medarbetare drabbas av ryggbesvär. Innehåller ekonomiska argument för insatser mot ryggbesvär och förbättrad hälsa på arbetsplatsen.

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – levnadsvanor

Ett hjälpmedel för att beräkna kostnader och ge argument för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – psykisk ohälsa

Ett hjälpmedel för att undersöka och argumentera för det ekonomiska värdet i att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa