Bli medlem

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation i Sverige. Här hittar du information om vad det innebär att vara medlem i Sveriges Företagshälsor samt ansökan till medlemskap.
Medlemmar

Ordet "Företagshälsovård" inte är namnskyddat, den som så önskar kan registrera företagshälsovård som verksamhetsområde utan att behöva redogöra för innebörden av det. Det finns ingen myndighet som ger tillstånd till att bedriva företagshälsovård eller som bevakar verksamheten. Har verksamheten legitimerad personal bedriver man hälso- och sjukvård per definition och omfattas av en starkt reglerad lagstiftning.

Den viktigaste definitionen av företagshälsovård finns i arbetsmiljölagen. Det är därför viktigt att de som bedriver företagshälsovårdsverksamhet, inom ramen för det som står i Arbetsmiljölagen* och det som menas med god företagshälsovård (i enlighet med lagtexten), håller ihop och tillsammans verkar för att branschen är reglerad och kvalitetssäkrad. Detta för att vi ska kunna uppfylla de förväntningar som omvärlden har på oss, såväl när det gäller anställda i de företag och organisationer som kommer i kontakt med företagshälsan, arbetsgivare/uppdragsgivare som upphandlar företagshälsovård och samhället i övrigt såsom politiker, arbetsmarknadens parter, myndigheter och övrig hälso- och sjukvård. Det ger också branschen en möjlighet att vara stabil och växa och ta den rättmätiga platsen inom området arbetsmiljö och hälsa som vi är experter på. Tillsammans blir vi starka. 

Som branschföreningen har vi två tydliga uppdrag:

 • Att verka för att branschen, på flera nivåer i samhället, ses som den ledande kunskapsbäraren och är en värdeskapande partner i frågor kring hållbar arbetsmiljö och hälsa.
   
 • Att verka för att värdefull medlemsnytta skapas genom arbete med kompetensförsörjning, forskning, omvärldsbevakning med mera.

Fördelar med att vara medlem i Sveriges Företagshälsor

Genom ett medlemskap i branschorganisationen stärker du både din verksamhet och företagshälsovården som bransch på såväl marknaden som i samhället i stort. 

Föreningen är en ideell och obunden organisation som bildades 1985 för att tillvarata företagshälsovårdens intressen. Som en samlad organisation företräder vi medlemsföretagen i kontakt med politiker, myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare. Vi är en remissinstans för branschfrågor och bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv. Vi verkar också för god utbildning och hög kompetens inom området och stödjer branschens kvalitetsutveckling. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter ett hälsosamt, säkert och stimulerande arbetsliv för alla som arbetar.

Ett medlemskap i Sveriges Företagshälsor innebär att man stödjer det gemensamma utvecklingsarbetet för branschen. Medlemskapet är även rent affärsmässigt fördelaktigt.

Som medlem branschorganisation får du bland annat:

 • Möjlighet att påverka din verksamhets och hela branschens utveckling.
 • Stöd och hjälp i branschfrågor.
 • Tillgång till exklusivt framtaget material såsom ledningssystem, guider för moms, journalhantering, juridiska mallar och dokument kring GDPR etc.
 • Centralt anordnade utbildningar och seminarier till reducerat pris som ibland också endast är öppna för medlemmar. 
 • Kontinuerlig aktuell omvärldsbevakning och branschinformation via nyhetsbrev samt exklusiva medlemsbrev till verksamhetschefer.
 • Förmånlig företagsförsäkring. 

Auktoriserat medlemskap

Som medlem finns det även möjlighet att söka ett auktoriserat medlemskap som en ytterligare form av kvalitetssäkring för branschen. Läs mer om auktoriserat medlemskap.

Medlemskriterier

För att vara medlem i Sveriges Företagshälsor ska företaget / enheten  bedriva företagshälsovårdsverksamhet enligt den definition* som gäller. 

Läs mer om vilka krav som gäller för medlemskap och vilka underlag som behöver bifogas ansökan.

*Definition av företagshälsovård

Enligt 3kap. 2b § i Arbetsmiljölagen (AML) och §12 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, samt kommentarer till dessa ska Företagshälsovården;

 • Vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.
 • Vara en resurs för såväl arbetsgivare som arbetstagare.
 • Särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser.
 • Ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
 • Ha tillgång till kompetens inom områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik.

 

Dessutom ska den företagshälsovård som anlitas av arbetsgivaren vara av tillräcklig omfattning för uppdraget.

Medlemsavgift

Årsavgiften för medlemskap i branschorganisationen består av två delar:

 1. Medlemsavgift 
  1000 kr i årsavgift (momsfri)
   
 2. Serviceavgift 
  En omsättningsbaserad årsavgift på minst 11 000 kronor och max 614 000 kronor (exkl moms), enligt följande:
 • För verksamhet med omsättning upp till 100 mkr
  Avgift 1,53 ‰ (promille) av omsättningen. Minst 11 000 kr.
 • För verksamhet med omsättning mellan 100 – 220 mkr
  Avgift 1,26 ‰ (promille) av omsättningen.
 • För verksamhet med omsättning över 220 mkr
  0,71 ‰ (promille) av omsättningen. Högst 614 000 kr.

Avgifterna beslutades på årsmötet 2024.

Den momsfria medlemsavgiften faktureras i januari. Den omsättningsbaserade serviceavgiften faktureras med halva beloppet i januari (och är preliminär) och halva beloppet i juni (med ev justeringar). Beloppet grundar sig på de uppgifter som alla medlemmar rapporterar in i medlemsenkäten i februari. Ny medlem faktureras denna avgift först kommande halvårsperiod.

Om din organisation blir medlem efter den 1 oktober gäller din årsavgift/serviceavgift till utgången av nästkommande år.

Läs mer om medlemskapet i Våra stadgar