Företagshälsans tjänster

Utgångspunkten för företagshälsans arbete är arbetsplatsen och organisationen. Inom företagshälsan finns den unika kunskapen och kompetensen kring förhållandet mellan arbete och hälsa. Företagshälsan kan identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa och kan föreslå insatser som bidrar till att en hållbar organisation skapas och hälsorisker på arbetsplatsen förebyggs och undanröjs.
Byggarbetsplats

Alla insatser som görs bekostas av arbetsgivaren, det finns ingen offentlig finansiering av företagshälsovården. Det är därför extra viktigt att arbetsgivaren har ett tydligt mål med vad arbetsmiljöarbetet ska leda till inom organisationen. Arbetsgivaren kan ha en god hjälp av Företagshälsan som stödresurs för att nå sina mål då de arbetar med insatser som rör såväl individen, gruppen som hela organisationen och även på flera olika plan i processen, proaktivt, aktivt, och reaktivt.

Proaktivt främjande insatser för att hålla det friska friskt.

Aktivt förebyggande insatser för att undvika skador och sjukdomar i arbetslivet.

Reaktivt efterhjälpande och rehabiliterande insatser när skadan är skedd kan den anställde få hjälp med att återgå till arbetet så snart som möjligt genom arbetsträning och rehabilitering.

Exempel på tjänster som företagshälsan erbjuder      
 • Alkohol- och narkotikafrågor
  Alkohol- och narkotikarelaterade frågor är ett vanligt förekommande område som företagshälsan arbetar med. De har vanligtvis stor kompetens inom området men kan även förmedla kontakter med specialister i sitt nätverk. Arbetsgivaren kan även få hjälp med att utforma policyer och handlingsprogram gällande alkohol och narkotika. Företagshälsan har egna forskningsbaserade riktlinjer för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet som man arbetar efter.
   
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
  Företagshälsan är en aktör som tidigt kan stödja och stärka arbetsgivarna i sjukskrivningsprocessen. De har möjlighet att agera redan innan en anställd blir sjukskriven och kan från den första dagen i sjukfallen ge ett tidigt stöd. Arbetsgivaren kan få hjälp att fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt få råd kring hur kontakten med sjukskrivna ska skötas. Företagshälsan kan också medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen. Företag som samarbetar med företagshälsan kan ansöka om bidrag för vissa tjänster, så kallat Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

  Arbetsgivare kan också få rehabiliteringsstöd av AFA Försäkring som innebär ekonomisk ersättning när anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.
   
 • Arbetsskadeutredningar
  När en olycka skett eller en anställd har drabbats av någon sjukdom förorsakad av arbetet kan företagshälsan hjälpa till att utreda orsakerna i en så kallad arbetsskadeutredning.
   
 • Ergonomifrågor
  Vid fysiskt ansträngande arbeten finns en risk för bestående skador men många belastningsbesvär uppstår också genom felaktiga arbetsställningar. Den ergonomiska kompetensen som finns inom företagshälsan ger stöd och hjälp för både arbetsgivare och arbetstagare. Med fördel kan företagshälsan också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, liksom vid inköp av maskiner och utrustning. Det är vanligt att drabbas av ryggbesvär någon gång under arbetslivet och företagshälsan arbetar efter speciellt utarbetade forskningsbaserade riktlinjer vid ländryggsbesvär. Läs mer om belastningsergonomi på Arbetsmiljöverket
   
 • Kartläggningar av arbetsmiljön
  Stress, buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar och ventilation är exempel på vad företagshälsan kan hjälpa till att kartlägga, bedöma och föreslå åtgärder kring. Företagshälsan arbetar efter forskningsbaserade riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller.
   
 • Krisstöd
  Om personalen blivit utsatt för hot, våld eller andra omskakande händelser kan företagshälsan ge snabb och professionell hjälp.
   
 • Livsstilsfrågor
  Rådgivning, utbildning och information kring frågor som har betydelse för livsstilen såsom matvanor, tobaksavvänjning, fysisk aktivitet, sömn och stress är något företagshälsan kan hjälpa till med. Företagshälsan har egna forskningsbaserade riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen som tar upp livsstilsfrågor. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram en vägledning för upphandling och genomförande av evidensbaserade hälsoundersökningar som riktar sig till den som köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Vägledningens syfte är att beskriva vad  arbetsgivaren bör tänka på vid genomförande och upphandling av hälsoundersökningar på arbetsplatsen för att insatsen ska ge maximal effekt för både individen och verksamheten. 
   
 • Medicinska kontroller (AFS 2019:3)
  Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till ex läkarundersökningar (som bara får bara göras av specialistutbildade läkare) hälsoundersökningar och biologiska provtagningar. Kontrollerna görs för att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön, skydda särskilt känsliga personer och för att kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter. Medicinska kontroller görs också för att förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som kan ställa stora krav på omdöme och uppmärksamhet. De lagstadgade kontrollerna ska göras där arbete med vibrationer, handintensivt arbete och nattarbete förekommer. Arbete med vissa kemiska produkter, fibrosframkallande damm, bly, kadmium eller kvicksilver samt arbete med klättring med stor nivåskillnad. Rök- och kemdykning kräver också kontroller. Läs mer om de omarbetade lagstadgade medicinska kontroller på Arbetsmiljöverket samt om till ex flygmedicinska undersökningar på Transportstyrelsens webbplats.
   
 • Organisations- och ledarskapsfrågor
  I ett välfärdssamhälle räcker det inte att arbetet är riskfritt. Arbetet ska dessutom vara engagerande och utvecklande och varje anställd ska känna sig delaktig i verksamheten. Ledarskapet har blivit viktigt för arbetsmiljön. När en organisationsförändring ska genomföras är det bra att koppla in företagshälsan i ett tidigt skede för att se över hur förändringen kan påverka arbetet. Företagshälsan kan också ge stöd, hjälp och utbildning i frågor som rör ledarskap, konflikter och samarbete. Det finns föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som ställer krav på arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska bland annat se till att krav och förväntningar i arbetet är i balans med tillgängliga resurser och att chefer har kunskap om hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. En vägledning i att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har tagits fram av Arbetsmiljöverket. Företagshälsan arbetar efter specifikt framtagna forskningsbaserade Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen och Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning.
   
 • Sjukvård
  En del arbetsgivare vill kunna erbjuda sina anställda första hjälpens sjukvård. Vissa, men inte alla, företagshälsor har även allmän sjukvårdande behandling i sitt tjänsteutbud. Privat hälso- och sjukvård en skattepliktig förmån.
   
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  För att kunna hantera arbetsmiljöfrågor i en organisation på ett adekvat sätt är grunden det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). SAM är ett lagstadgat ledningssystem, enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete och dess regler gäller för alla arbetsgivare och arbetsplatser i Sverige. SAM beskriver hur arbetsgivaren ska bedriva ett kontinuerligt arbete med att identifiera, förebygga och åtgärda risker i arbetsmiljön och ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Företagshälsan kan hjälpa till med att ta fram rutiner och policy för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, hur man undersöker och bedömer risker samt hur man åtgärdar och följer upp fel och brister så att ohälsa och olycksfall i arbetet kan förebyggas och en god arbetsmiljö kan uppnås i den aktuella organisationen.
  Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
   
 • Utbildning
  Företagshälsan arbetar mycket med kompetensförmedling och genomför många olika typer av utbildningar i arbetsmiljöfrågor och kring förhållandet mellan arbetsmiljö, hälsa och ekonomi med mera. Utbildningarna finns på flera nivåer och riktar sig till såväl till chefer som övriga medarbetare.