Ansökan om att bli Associerad Samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor

Ansökan om att bli Associerad Samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor

Statusmeddelande

Det associerade partnerskapet innebär en fördelaktig affärsmässig exponering mot företagshälsovårdsbranschen och öppnar upp för en kontinuerlig dialog med branschföreträdare.

Som associerad samarbetspartner är denna inte medlem i Föreningen Sveriges Företagshälsor och har inte rösträtt på föreningsstämman eller valbarhet till styrelseplats.

Den formella relationen sker mellan Sveriges Företagshälsors Service AB och den associerade samarbetspartnern.

Godkänt partnerskap meddelas senast inom tre veckor från det att komplett ansökan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda.

Möjligheten att få bli associerad samarbetspartner kräver att det enskilda bolaget i sin ansökan anger att de tagit del av föreningens etiska riktlinjer och Föreningens Sveriges Företagshälsors stadgar, och att styrelsen i Sveriges Företagshälsor enhälligt beviljar partnerskapet.

Fyll i samtliga uppgifter. För att underlätta och möjliggöra behandlingen av ansökan är det viktigt att rätt uppgifter fylls i och att korrekta underlag bifogas. Ansökan kan sparas som "utkast" och fortsättas att fyllas i vid ett senare tillfälle.

Ansökan avser associerad samarbetspartner
Kontakt

Vd eller motsvarande

Kontakt Ledning

Omsättning

För offentlig verksamhet anges budgetutfallet.
För offentlig verksamhet bifogas endast budgetutfallet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kontaktperson Företag

Kontaktperson Företag

Redogörelse för verksamheten

Beskriv företagets/organisationens huvudsakliga verksamhet samt nuvarande relation till företagshälsovårdsbranschen.

Intygande

Undertecknad har tagit del av villkoren för associerat partnerskap och förbinder sig såsom ansvarig för verksamheten att tillse att verksamheten fortlöpande uppfyller de villkor som Sveriges Företagshälsor ställer för det associerde partnerskapet. Genom ett digitalt undertecknande av denna handling intygar jag särskilt att;
Intygande
Ja, vi har tagit del av Sveriges Företagshälsors stadgar.
Ja, vi har tagit del av Sveriges Företagshälsors etiska riktlinjer.
Uppgifternas riktighet i denna ansökan intygas enligt bifogade dokument innehållande namnteckning av firmatecknare, namnförtydligande samt ort och datum.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.