Aktuellt

Previa
Kan ökad tillgång till dagsljus vara ett sätt att motverka stress och utbrändhet? Kanske. Mer forskning behövs, men att det finns ett tydligt samband mellan dagsljus, välmående och prestation är numera bevisat.
Elektroniskt ljus har i stor utsträckning ersatt naturligt dagsljus... mer

Regeringskansliet
Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet som skedde under 2018 och det första halvåret 2019.
... mer

Riksrevisionen
Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Riksrevisionens granskning visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning... mer

Dagens Medicin
Cannbisolja som innehåller substansen THC ska, även om den framställts av industrihampa, klassas som narkotika. Det fastslår Högsta domstolen (HD) i en dom.
... mer

Svenskt Näringsliv
Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och ökar särskilt bland unga. Vad detta beror på och hur det kan påverka ungas etablering på arbetsmarknaden är komplexa frågor. Nu pekar några forskare på brister inom vården och samhällets höga krav på... mer

Akademikerförbundet SSR
Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är en satsning för att arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande. Du som har inflytande på din arbetsplats har möjlighet att utbilda dig inom begreppet UUA.
... mer

Arbetsmiljöverket
Luftburet damm är idag ett betydande arbetsmiljöproblem och en hälsorisk på flera arbetsplatser. Exponering för partiklar i form av kvartsdamm som kan andas in tillhör en av de vanligaste luftburna hälsoriskerna i yrkeslivet framförallt på byggarbetsplatser. Det kan leda... mer

Regeringskansliet
Debattartikel av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Arbetet 5 juni 2019
Alla som jobbar förtjänar en trygg och säker arbetsplats. Därför beslutar regeringen i dag att höja företagsboten för större företag till... mer

Arbetsliv
Störande prat, dålig ventilation, brist på dagsljus och stillasittande är klassiska problem i kontorsmiljöer. Genom att flytta delar av arbetet utomhus går det att minska problemen samtidigt som stressnivåerna hos de anställda går ner.
Arbetsmiljöproblem i kontorsmiljöer... mer

Dagens Arena
Det ska inte krävas att en läkare själv kan observera tecken på depression hos patienten för att den ska beviljas sjukpenning. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom.
Försäkringskassan använder sig i sina prövningar av rätten till sjukpenning av den så kallade... mer