Aktuellt

Regeringskansliet
Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att beskriva riskerna med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde till hälso- och sjukvården framför patienter som får offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas... mer

Suntarbetsliv 
Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera alla kommuner och regioner. Kommunledningar och förskolor får besök av inspektörer som kontrollerar hur organisationerna styr och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2019 utbildade Arbetsmiljöverket politiker om deras... mer

Regeringskansliet
Regeringen har beslutat om regleringsbrev för 2020 för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten får i regleringsbrevet i uppdrag att utreda utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården.
Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har tidigare fått... mer

Altinget.se
Ida Kåhlin Förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter  
Peter Munck af Rosenschöld Vd, Sveriges företagshälsor
Många arbetsgivare saknar i dag verktyg för att stötta medarbetare som upplever psykisk ohälsa. Det är hög tid att Sveriges arbetsgivare tar hjälp av... mer

Användbart! 
Om arbetsmiljöforskning Tema: Arbetstider
Vi har fått 24-timmarssamhället och allt fler arbetar skift eller på obekväma arbetstider. Forskningen har visat hur skiftscheman ska se ut för att arbetet ska påverka kroppens klocka så litet som möjligt. Då är tid för... mer

Suntarbetsliv
Nästa år drar ett stort forskningsprojekt igång, som handlar om läkares psykiska hälsa. Forskarna vill hitta faktorer som hänger ihop med att läkare mår bra respektive dåligt.
... mer

Regeringskansliet
Regeringen ger i uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdomar som drabbar kvinnor. Myndigheten ska även kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning... mer

Regeringskansliet
I skrivelsen bedömer regeringen Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?
Riksrevisionen fann bland annat att könsskillnaden i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor med lindrig eller... mer

Akademikerförbundet SSR
En kunskapsöversikt lanserades nyligen där fem forskare skriver om ingredienserna till Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA). Översikten handlar om arbetsmiljö, rekrytering och ledarskap och vänder sig till den som bättre vill förstå hur nytänkande metoder för... mer

AFA Försäkring
AFA Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionssektorn, 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön. Forskningsprogrammet syftar till att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på... mer