Ansökan om förnyat auktoriserat medlemskap 2024

Ansökan om förnyelse av auktorisation 2024

Statusmeddelande

Ett auktoriserat medlemskap gäller under ett kalenderår. För att erhålla ett förnyat auktoriserat medlemskap under nästkommande år måste ansökan om förnyelse göras senast under november månad innevarande år.  
Endast medlem som är auktoriserad kan ansöka om förnyelse av auktorisation. Godkänd förnyelse av auktorisation meddelas senast inom tre veckor från det att komplett ansökan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda inom angiven tid.
För att underlätta och möjliggöra behandlingen av ansökan är det mycket viktigt att rätt uppgifter fylls i och att korrekta underlag bifogasAnsökan kan sparas som "utkast" och fortsättas att fyllas i vid ett senare tillfälle (på samma dator). För att detta ska vara möjligt behöver du godkänna att cookies sparas i din webbläsare. Ditt inmatade underlag kommer alltså inte sparas om du använder en cookie-blockerare eller surfar inkognito i din webbläsare. Ditt utkast sparas i 30 dagar och du kan fortsätta fylla ditt underlag genom att besöka formuläret som vanligt igen.

Uppgifter som ska lämnas gällande kompetens och anställningsförhållande:  

  1. Ange namn på den person, i respektive område och profession, som representerar er i auktorisationsansökan.
     
  2. Markera om angiven person är godkänd föregående år inom området. Markera om det underlag ni tidigare har skickat in fortfarande gäller (dvs inga ändringar i anställningsförhållanden, utbildning etc). Gäller tidigare uppgifter behöver ni inte bifoga underlagen igen.
     
  3. Om personen som ska representera er i ansökan är en helt ny person (eller om personen tidigare har varit godkänd inom ett annat område i en tidigare ansökan) behöver ni fylla i samtliga uppgifter gällande personen och bifoga underlag. 
     
  4. Utbildningsunderlag och anställningsavtal/konsultavtal ska skannas i ett gemensamt dokument märkt med personens namn och bifogas som pdf-fil. Bifoga endast utbildningsunderlag som efterfrågas, CV godkänns ej. Observera att det endast går att ladda upp 1 (en) fil och att den måste innehålla all nödvändig information samlad. 
Ansökan avser
Kontakt

Vd eller motsvarande

Kontakt Ledning

Omsättning

För offentlig verksamhet anges budgetutfallet.
För offentlig verksamhet bifogas endast budgetutfallet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kontaktperson Företag

Kontaktperson Företag
Kravdokument
Auktoriserad medlem ska vara certifierad (av ackrediterat certifieringsorgan) enligt någon av ovanstående kravdokument. Undantagsregel: Om tredjepartscertifiering ej kan uppfyllas vid det första ansökningstillfället kan som alternativ det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, för egen FHV-organisation redovisas (gäller endast i 2 år).
Bifoga filer gällande kravdokument enligt ovan.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning inom området ARBETSORGANISATION

Person med en för området relevant högskoleexamen innefattande en kurs i arbetsorganisation eller motsvarande inriktning på minst 7,5 hp.
Ovanstående person är godkänd för området vid nuvarande auktorisation
Förändringar har skett angående godkänd person som är av betydelse för auktorisationen
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området BETEENDEVETENSKAP

Legitimerad psykolog, socionom eller person med annan beteendevetenskaplig utbildning på högskolenivå på minst likvärdig nivå.
Ovanstående person är godkänd för området vid nuvarande auktorisation
Förändringar har skett angående godkänd person som är av betydelse för auktorisationen
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området ERGONOMI

Legitimerad sjukgymnast, fysioterapeut, alternativt arbetsterapeut med minst 30 högskolepoäng i ergonomisk påbyggnadsutbildning.
Ovanstående person är godkänd för området vid nuvarande auktorisation
Förändringar har skett angående godkänd person som är av betydelse för auktorisationen
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området HÄLSOVETENSKAP

Person med en för området relevant högskoleexamen som har en kurs i hälsovetenskap eller motsvarande inriktning på minst 7.5 högskolepoäng.
Ovanstående person är godkänd för området vid nuvarande auktorisation
Förändringar har skett angående godkänd person som är av betydelse för auktorisationen
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området MEDICIN FLÄK

Specialistkompetent läkare, företrädesvis med kompetens inom arbets- och miljömedicin, arbetsmedicin eller företagshälsovård.
Ovanstående person är godkänd för området vid nuvarande auktorisation
Förändringar har skett angående godkänd person som är av betydelse för auktorisationen
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp. Om läkare räknas in som en av dessa tre kompetenser så gäller att läkaren ska ha av Socialstyrelsen utfärdat specialistkompetensbevis i företagshälsovård, arbetsmedicin eller arbets- och miljömedicin.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning området MEDICIN FSKÖ

Legitimerad sjuksköterska, företrädelsevis med specialistutbildning företagssjuksköterska alt. Magisterutbildning med inriktning företagssköterska.  
Ovanstående person är godkänd för området vid nuvarande auktorisation
Förändringar har skett angående godkänd person som är av betydelse för auktorisationen
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Kompetensbeskrivning inom området TEKNIK

Person med utbildning i arbetsmiljöteknik eller motsvarande vid universitet eller högskola (arbetsmiljöingenjör) eller tidigare skyddsingenjörsutbildning.
Ovanstående person är godkänd för området vid nuvarande auktorisation
Förändringar har skett angående godkänd person som är av betydelse för auktorisationen
Anställningsförhållanden
Minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
Har FHV-utbildning på minst 15 hp
Minst tre personer måste ha genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
Bifoga relevant utbildningsunderlag samt anställnings-/konsultavtal. Kompetens som är kontrakterad ska medverka i det samlade arbetet, vilket ska framgå av underleverantörsavtalet.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Intygande

Undertecknad har tagit del av villkoren för auktorisation och förbinder sig såsom ansvarig för verksamheten att tillse att verksamheten fortlöpande uppfyller de villkor som Sveriges Företagshälsor ställer för auktorisation. Genom ett digitalt undertecknande av denna handling intygar jag särskilt att vi uppfyller följande områden;
Intygande
Ja, vi har en uppdaterad kompetensutvecklingsplan för berörda kompetenser/professioner som även inkluderar kontrakterade underleverantörer.
Ja, vi följer rekommenderade riktlinjer och metoder inom områden där de finns. Företagshälsovårdens insatser ska vila på evidens och beprövade metoder. Krav på att följa rekommenderade riktlinjer och metoder inom de områden som sådana finns (Evidensbaserade metoder, EBM) innebär att; 1) Utföra Medicinska kontroller i enlighet med anvisningar, rekommendationer och råd från Arbetsmiljöverket. 2) I övrigt följa efterhand tillkommande riktlinjer och evidensbaserade metoder inom Svensk Företagshälsovård.
Ja, vi deltar och besvarar Sveriges Företagshälsors webbaserade branschstatistik. Krav på årlig rapportering av vissa indikatorer innebär; 1) Branschstatistik avseende FHV-företagets /-enhetens omsättning, antal medarbetare inom olika professioner, antal anslutna kundmedarbetare, huvudsaklig inriktning mm.
Ja, vi deltar i den mån det är möjligt i Sveriges Företagshälsors webbpanel och utvecklingsforum. Den årliga rapportering av vissa indikatorer innebär; 1) Viss hälsostatistik/arbetsmiljöindikatorer för egen FHV-organisation samt del av kundföretagens organisation genom deltagande i Sveriges Företagshälsors webbpanel. 2) Representanter från minst tre olika yrkesprofessioner erbjuds deltagande i Sveriges Företagshälsors utvecklingsforum med syfte att diskutera insatser/effekter.
Ja, vi marknadsför oss som Auktoriserad av Sveriges Företagshälsor.
Uppgifternas riktighet i denna ansökan intygas enligt bifogade dokument innehållande namnteckning av firmatecknare, namnförtydligande samt ort och datum.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.