Riktlinjer och Arbetshälsoekonomiska analysverktyg

Riktlinjerna är en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet inom branschen. De ger företagshälsan och dess kunder ett forskningsbaserat underlag med kvalitetssäkrade metoder och arbetssätt inom olika områden.

Utgångspunkten för riktlinjerna är att de ska vara lätta att förstå och enkla att använda i samarbetet mellan företagshälsan och arbetsplatsen.

Riktlinjerna för företagshälsan har tagits fram genom ett samarbete mellan Sveriges Företagshälsor, Karolinska Institutet och Sveriges Företagsläkarförening. Ansvaret och förvaltningen av alla befintliga och kommande riktlinjer ligger nu på  Myndigheten för Arbetsmiljökunskap.  

 Tyck till om riktlinjer till stöd för evidensbaserad praktik i företagshälsovården!

För att Myndigheten för Arbetsmiljökunskap fortsatt ska kunna erbjuda bra stöd för evidensbaserad praktik skulle det vara till stor hjälp för dem att få veta hur företagshälsovården använder sig av de befintliga riktlinjerna idag och på vilket sätt de möter upp behoven nu och i framtiden.
De är därför mycket tacksamma för svar på denna enkät. Tyck till om riktlinjer

Riktlinjer för företagshälsan


Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Innehåller vägledning, metoder och arbetssätt för att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare.

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

En vägledning för kartläggningar, analys och insatser på individ-, grupp-, och organisationsnivå för att skapa goda levnadsvanor bland medarbetare.

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

En praktisk vägledning för att bestämma exponering av hörselskadligt buller enligt föreskrifterna AFS 2005:16.

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Ger underlag för att utreda och åtgärda ländryggsbesvär hos medarbetare.

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

En vägledning för att förebygga, utreda och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Rapport om riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården.
En utredning från Mynak som ansvarar för att upprätthålla och utveckla riktlinjerna.

Arbetshälsoekonomiska analysverktyg


Arbetshälsoekonomiskt verktyg – ländryggsproblem

Ett hjälpmedel att räkna på kostnader i samband med att medarbetare drabbas av ryggbesvär. Innehåller ekonomiska argument för insatser mot ryggbesvär och förbättrad hälsa på arbetsplatsen.

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – levnadsvanor

Ett hjälpmedel för att beräkna kostnader och ge argument för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – psykisk ohälsa

Ett hjälpmedel för att undersöka och argumentera för det ekonomiska värdet i att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Praktiska vägledningar

I samarbete med Karolinska Institutet har Myndigheten för Arbetsmiljökunskap tagit fram kortfattade vägledningar med praktiska råd om hur organisationer kan arbeta förebyggande och med åtgärder inom fyra områden

  • Främja hälsosamma levnadsvanor 
  • Förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen 
  • Förebygga och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen 
  • Förebygga och hantera ryggbesvär hos medarbetare

Läs mer