Digitala övervakningssystem – ett nytt sätt att värna om arbetstagares hälsa och säkerhet

onsdag 18 januari 2023
Källa: Europeiska Arbetsmiljöbyrån

Genom användning av digitala system för övervakning av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, såsom appar, kameror och olika typer av kroppsburna anordningar, kan man göra arbetsplatserna säkrare. Oavsett om man vill använda denna teknik proaktivt (dvs. förebyggande) eller reaktivt, beror framgången ofta på huruvida informationen som samlas in och analyseras av dessa enheter är korrekt. Lika viktigt är dock att förse arbetsgivare och arbetstagare med den information de behöver för att göra en korrekt avvägning av för- och nackdelar, och att göra lämpliga anpassningar i samband med införandet. Läs mer