Genusperspektiv på arbetsåtergång vid insatser utförda vid företagshälsovården

torsdag 8 oktober 2020
Källa: Försäkringskassan

Socialförsäkringsrapport 2020:7.
En nyligen publicerad forskarrapport som presenterar svar på frågan om det finns genusspecifika faktorer som spelar roll vid rehabiliteringsinsatser utförda via företagshälsovården och som avser att underlätta arbetsåtergång vid sjukfrånvaro alternativt förebygga sjukfrånvaro vid psykisk ohälsa. Studiens resultat är intressanta vid bedömning av insatser för återgång i arbete för kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna med psykisk ohälsa.
Läs mer